Экстрасистолия на экг фото: признаки, симптомы, причины, диагностика и способы лечения заболевания

Содержание

Page not found | Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини

Журнал орієнтований на лікаря-практика і його потреби. Журнал грунтується на клінічній доказовій базі, алгоритмах діагностики, лікування та профілактики, призводить максимальну кількість корисного ілюстративного матеріалу, на сайті журналу наводяться відео лекції та тестові завдання, що дають можливість фахівцеві в режимі он-лайн перевірити і підвищити свої знання.

Особливість нашого журналу — практично-орієнтований підхід, а також впровадження дистанційних форм навчання у повсякденну діяльність лікаря.

Статті публікуються українською, російською та англій- ською мовами. Приймаються в першу чергу оглядові статті з актуальних проблем внутрішньої та сімейної медицини, які можуть бути використані для дистанційної освіти лікарів та підвищення їх післядипломної освіти.

Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первісну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів: •автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень.

Завідомо помилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні.

На сайті журналу постійно оновлюються клінічні протоколи та рекомендації щодо внутрішній медицині. Оформіть передплату на оновлення на сайті заповнивши форму, наведену вище і Ви завжди будете отримувати електронну розсилку з оновленнями.

Ми завжди відкриті для діалогу і співпраці. Ми будемо дуже вдячні за поради та рекомендації, які Ви можете надсилати нам. Ми дуже сподіваємося, що це видання отримає підтримку як у лікарів, так і у працівників системи післядипломної освіти. Ми вдячні всім, хто співпрацює з нашим виданням, і всім читачам за інтерес до основних проблем сучасної медицини!

Засновником журналу є Харківська обласна організація «Асоціація лікарів загальної практики — сімейної медицини». Харківська медична академія післядипломної освіти: Кафедра терапії, ревматології та клінічної фармакології. Харківський національний медичний університет: кафедра внутрішньої медицини №3. Для кореспонденції: [email protected]

Выявление нарушений сердечного ритма при помощи холтеровского мониторирования ЭКГ: всегда ли исследование информативно?

Аксельрод А.С., заведующая отделением функциональной диагностики

Клиники кардиологии ММА им. И.М. Сеченова

Каждый практикующий кардиолог согласится, что ощущение перебоев в работе сердца является одной из самых частых жалоб пациентов кардиологического стационара и кардиологического поликлинического отделения. При этом даже самый опытный врач никогда не будет полностью уверен, какие именно нарушения сердечного ритма стоят за этими жалобами. Именно поэтому на сегодняшний день суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру по-прежнему является обязательным исследованием у таких пациентов.

При выявлении нарушений ритма стоит обратить внимание на три основных вопроса:

• какова минимальная и максимальная длительность мониторирования ЭКГ для регистрации нарушений ритма?
• двух-, трех- или двенадцатиканальные регистраторы (мониторы) ЭКГ – что выбрать для оценки эктопической активности?
• каков минимальный и достаточный перечень программных возможностей?

Продолжительность мониторирования ЭКГ: как долго?

Этот вопрос задается наиболее часто. Наиболее правильным является мониторирование ЭКГ не менее 24 и не более 72 часов. При этом можно использовать как

24-часовой (чаще и предпочтительнее), так и 72-часовой регистратор. При отсутствии нарушений ритма за первые сутки после 30-минутного отдыха пациента проводится повторное мониторирование. При отсутствии значимых нарушений ритма за вторые сутки регистрации мониторирование продолжается до 72 часов. В дальнейшем повторная суточная регистрация ЭКГ производится на усмотрение лечащего врача.

Важным является также вопрос необходимости 72-часового регистратора. Такой регистратор может быть удобен, если пациент описывает связь ощущений перебоев в работе сердца с конкретными стереотипными физическими усилиями при длительных переездах, т.е. в ситуации, когда больной не может вернуться в клинику через 24 часа.

Если у пациента с жалобами на перебои в работе сердца нарушения ритма не выявлены в течение 3 суток мониторирования ЭКГ, стоит попытаться их индуцировать во время нагрузочного ЭКГ теста.

Выбор мониторов для анализа нарушений ритма.

При покупке двухканального регистратора дополнительных вопросов при анализе суточной ЭКГ, как правило, не возникает. Некоторое преимущество в редких случаях имеют трехканальные регистраторы: наличие дополнительного канала позволяет более четко дифференцировать желудочковые и суправентрикулярные аберрантные нарушения ритма.

Использование двенадцатиканальных регистраторов для выявления нарушений ритма не является целесообразным: исследование становится менее комфортно, но наличие отведений не вносит дополнительной информации о нарушениях сердечного ритма.

Использование двенадцатиканального монитора оправдано лишь в том случае, когда возникает необходимость оценить динамику сегмента ST и связать нарушения сердечного ритма с эпизодами ишемии миокарда.

Необходимые возможности программного обеспечения.

Правильный выбор возможностей программного обеспечения позволяет значительно облегчить и ускорить анализ холтеровской регистрации. Кроме того, врач, имеющий весь необходимый перечень программных возможностей, будет чувствовать себя гораздо увереннее и всегда будет знать, что ничего не пропустил во время анализа регистрации. Именно поэтому к выбору возможностей программного обеспечения необходимо подойти серьезно.

Нередко ощущения перебоев в работе сердца возникают у подростков и лиц молодого возраста с выраженной синусовой аритмией. При этом мы обычно обращаем внимание на ее выраженность и связь с фазами дыхания, которая наиболее отчетливо будет видна при использовании как стандартного выделения фрагмента для печати (рис.1, А), так использования «обзора ЭКГ» (рис. 1, Б).

Рис.1. Пациент К., 17 лет. Дыхательная аритмия в ночное время: стандартное выделение фрагмента для печати (А) и использование «обзора ЭКГ» (Б).

А

Б

Именно «обзор ЭКГ» позволяет четко дифференцировать дыхательную и недыхательную синусовую аритмию с пароксизмальными суправентрикулярными нарушениями ритма: можно увидеть паузы после пароксизмов ускоренных суправентрикулярных ритмов и стереотипные периоды «гармошкообразного» рисунка с постепенным началом и постепенным окончанием при дыхательной аритмии, как это было представлено на рисунке 1.

Синусовая брадикардия (правильный синусовый ритм со снижением ЧСС менее 15% от возрастной нормы, что составляет для взрослых менее 60 в минуту) регистрируется во

сне у большинства взрослых здоровых людей, в дневные часы — у профессиональных спортсменов и у лиц с высоким тонусом парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Ее часто приходится дифференцировать с СА блокадой I степени и блокированной предсердной экстрасистолией – нередко дифференциальная диагностика возможна только во время суточного мониторирования ЭКГ.

СА блокаду I степени можно заподозрить по внезапному замедлению синусового ритма и такому же внезапному окончанию периода брадикардии, однако достоверно диагностировать это состояние можно лишь при проведении электрофизиологического исследования. Гораздо чаще врач выявляет блокированную предсердную экстрасистолию: регистрируются зубцы Р сразу же после зубцов Т или деформированные двугорбые зубцы Т из-за наложения на них Р зубцов. При этом не наблюдается постоянного интервала РР, как это бывает при АВ блокаде II степени. Эти признаки характеризуют блокированные суправентрикулярные экстрасистолы (рис. 2).

Рис.2. Пациентка Н, 58 лет: А — блокированные предсердные экстрасистолы в ночное время, на их фоне – одиночные интерполированные мономорфные желудочковые экстрасистолы; Б — графики распределения по часам брадикардии и желудочковой экстрасистолии.

А

Б

У пациентки Н. на фоне блокированных предсердных экстрасистол выявлена эктопическая желудочковая активность. Особенно важно, что желудочковые экстрасистолы регистрируется именно ночью и только на фоне указанных эпизодов. Взаимосвязь этих событий крайне важна для правильного подбора терапии, поскольку проясняет механизм эктопической желудочковой активности. Именно поэтому предпочтительно, чтобы Ваше программное обеспечение позволяло автоматически построить

графики распределения событий по часам.

Некоторые программы вместо графика распределения событий по часам предоставляют пользователям таблицу распределения по часам. На наш взгляд, такая таблица является гораздо менее удобной и наглядной и не позволяет врачу «с первого взгляда» оценить преобладание выявленных нарушений в то или иное время суток.

Важной является также возможность изменения вольтажа полученного ЭКГ-сигнала. Такая возможность особенно необходима, если регистрируется слабо

выраженный, низкоамплитудный зубец Р. Так, например, при смене положения тела в ночное время изменение вольтажа может облегчить диагностику феномена миграции водителя ритма по предсердиям и смены источника автоматизма (рис. 3).

Рис. 3. Пациент А., 77 лет: смена источника автоматизма (короткий эпизод нижнепредсердного ритма из 3 сокращений).

Увеличение общей амплитуды ЭКГ-сигнала приводит к более отчетливой визуализации зубца Р и, следовательно, достоверной диагностике описанных изменений. Кроме того, увеличение вольтажа важно при дифференциальной диагностике пароксизмальных суправентрикулярных нарушений ритма. Так, на рисунке 4, представлена хаотическая предсердная тахикардия с наложившимися на зубцы Т зубцами Р. При отсутствии возможности увеличения вольтажа врачом распечатанные фрагменты тахикардии будут гораздо менее наглядными и вызовут большее количество вопросов у других врачей.

Рис. 4. Больная У., 75 лет: пароксизм хаотической предсердной тахикардии

Обязательной является также возможность выделения цветом нарушений ритма различной топографии. На рисунке 5 представлены суправентрикулярные (выделены синим) и желудочковые (выделены красным) групповые экстрасистолы.

Рис. 5. Суправентрикулярные и желудочковые экстрасистолы: А — суправентрикулярный триплет, Б — интерполированные желудочковые экстрасистолы.

А

Б

Нередко в холтеровской регистрации встречаются ранние экстрасистолы двух видов: с коротким интервалом сцепления без наслоения на предыдущий зубец Т, а также с коротким интервалом сцепления с наслоением на нисходящее колено зубца Т, т.е. классические экстрасистолы типа R на Т. Способность программ выделять ранние желудочковые экстрасистолы (особенно с классификацией в отдельную группу «R на Т») также значительно облегчают работу врача: используя ее, можно быстро просмотреть запись и подсчитать количество таких экстрасистол.

Рис. 6. Ранние желудочковые экстрасистолы.

Если ранние желудочковые экстрасистолы возникают на фоне синусовой брадикардии, то последующая компенсаторная пауза может превышать 2 секунды (рис. 7А). При этом подсчет RR-пауз в течение суток и график их распределения по часам (рис. 7Б) стоит отразить в заключении и распечатать стереотипные фрагменты.

Рис. 7. Ранняя желудочковая экстрасистола «R на Т» на фоне синусовой брадикардии у пациента с ишемической болезнью сердца: А – стереотипный фрагмент регистрации; Б – график распределения таких фрагментов в течение суток с выраженным преобладанием в ночные часы.

А

Б

Способность программы при первичном автоматическом анализе выявлять эктопические пароксизмальные нарушения сердечного ритма и производить их количественный подсчет является одной из самых главных возможностей. При их значительном количестве в течение суток имеет большое значение количественный подсчет пароксизмов до и после лечения. Именно поэтому приобретение программного обеспечения без возможности выявления и/или количественного подсчета пароксизмальных нарушений ритма крайне нежелательно (рис.8).

Рис. 8. Больная Г., 60 лет, страдает аритмогенной дисплазией правого желудочка: во время холтеровского мониторирования зарегистрированы частые пароксизмы правожелудочковой тахикардии на фоне аритмогенной дисплазии правого желудочка: А-стереотипные фрагменты желудочковой тахикардии; Б-опция «обзор ЭКГ» наглядно иллюстрирует частоту пароксизмов.

А

Б

Кроме того, для пациентов с пароксизмальными эктопическими нарушениями ритма крайне важной является возможность выявления пауз, выведение их на экран и разметка во фрагменте абсолютного значения пауз с их количественным подсчетом. Особенности «выхода» из очередного пароксизма – через значимые или незначимые паузы – нередко предопределяют особенности клинического течения заболевания с развитием так называемых «аритмогенных синкоп». Так, на представленном ниже рисунке 9, короткий пароксизм ускоренного суправентрикулярного ритма заканчивается незначимым удлинением RR-интервала до 1552 мсек, а у больного с пароксизмами фибрилляции предсердий пауза превышает 2 секунды и при нарастании этого значения может стать причиной синкопального состояния.

Рис. 9. Короткий незначимый пароксизм ускоренного суправентрикулярного ритма у пациентки с гипертонической болезнью (А) и больного с идиопатической пароксизмальной фибрилляцией предсердий (Б).

А

Б

Возможность программного обеспечения подсчитать количество пауз в течение суток, построить график их распределения и вывести абсолютное значение каждой паузы во фрагментах распечатки, а также в итоговую сводную таблицу, — это абсолютно необходимые возможности при анализе суточной регистрации. Нередко именно абсолютные значения пауз показывают истинную причину синкопальных состояний пациента (рис. 10).

Рис. 10. Гемодинамически значимые паузы у пациента с синдромом Фредерика. Переход ФП в идиовентрикулярный ритм через RR-паузу=7.14 сек (А), далее (Б) – идиовентрикулярный ритм с паузами до 5.9 сек.

А

Б

Большинство программ, представленных различными фирмами-производителями, предоставляют возможность врачу отредактировать в ручном режиме количество и продолжительность как RR-пауз, так и максимального RR-интервала. Возможность такой редакции является крайне полезной при повторном мониторировании одного и того же пациента (например, при динамическом наблюдении больного с мерцательной аритмией, принимающего β-адреноблокатор).

Программное обеспечение также должно давать врачу возможность установить абсолютное значение RR-интервалов, которые будут называться паузами. Это важно, поскольку понятие «пауза» будет различаться у взрослых и детей. У взрослых как на фоне синусового ритма, так и на фоне фибрилляции/трепетания предсердий паузами являются RR-интервалы более 2 секунд. У детей абсолютные значения пауз зависят от возраста.

Сопоставление различных возможностей графического изображения друг с другом нередко существенно меняют взгляд лечащего врача на тактику ведения пациента. Так, например, на рисунке 11 представлены различные экраны программы, расширяющие представления о генезе имеющихся нарушений ритма. Стереотипные фрагменты аллоритмии (А), отчетливо видной и в «обзоре ЭКГ» (Б), по времени четко соответствуют периодам ходьбы, описанным в дневнике пациентки. При этом можно видеть ишемическую динамику сегмента ST по трендам (В) и преобладание желудочковой экстрасистолии в периоды бодрствования на графике распределения по часам (Г).

Рис. 11. Больная А., 75 лет. Диагноз: стенокардия напряжения II функционального класса. Представлены стереотипные фрагменты желудочковой бигеминии (А), их большое количество в «обзоре ЭКГ» (Б), тренды динамики сегмента ST, ЧСС (В) и график распределения по часам желудочковой экстрасистолии (Г).

А

Б

В

Г

Достаточно большие трудности во время холтеровского мониторирования по- прежнему вызывает дифференциальный диагноз желудочковых нарушений ритма и аберрации проведения по системе Гиса при фибрилляции предсердий. Так, например, невозможно ориентироваться на наличие пауз из-за нерегулярности фонового ритма- фибрилляции предсердий. Только при сопоставлении с другими фрагментами суточной регистрации, генез которых не вызывает сомнений (по сути — сравнение «с самими собой» разных фрагментов), можно сделать какой-либо вывод о генезе расширенных сокращений (рис. 12).

Рис. 12. Больной Н., 68 лет: желудочковый куплет на фоне фибрилляции предсердий.

Нередко Ваше программное обеспечение в автоматическом режиме выявляет фоновую фибрилляцию и/или трепетание предсердий (как и имеющиеся на фоне синусового ритма пароксизмы). Тем не менее, врачу стоит в обязательном порядке проверить в «обзоре ЭКГ», все ли пароксизмы выявлены при автоматическом анализе. В настоящее время практически все существующие программы не способны на полное автоматическое выявление как фоновой мерцательной аритмии, так и суправентрикулярных пароксизмов. К сожалению, не всегда декларируемые производителем возможности программы соответствуют реальности на практике.

Рис. 13. Программа четко визуализирует мерцательную аритмию

В заключении хочется напомнить, что именно нарушения сердечного ритма являются наиболее частым показанием для проведения холтеровского мониторирования ЭКГ. Поэтому при выборе минимальных и оптимальных возможностей программного обеспечения Вам стоит изучить предлагаемое программное обеспечение особенно внимательно.

Москва, 24.03.2009

Экстрасистолия


«Неправильные суждения неизбежны в практике врачебного искусства, которое в большей степени состоит в балансировании вероятностями» Ослер

ЭТИОЛОГИЯ

 •  Поражения миокарда: коронарные синдромы, кардиомиопатии, болезни клапанов сердца, миокардит, легочное сердце, травма, операция, опухоль.
 •  Гипоксия: респираторные болезни, сердечная недостаточность, анемия.
 •  Эндокринные болезни сахарный диабет, гипертиреоз.
 •  Лекарства: антиаритмические препараты, дигоксин, симпатомиметики, теофиллин.
 •  Метаболические расстройства: гипокалиемия, гипомагниемия, почечная недостаточность, алкоголь, никотин, кофеин.
 •  Другие причины: вегетативные дисфункции, рефлексы, дисфункция синусового узла.
 •  Идиопатические.

Электрокардиограмма желудочковый экстрасистолии

Экстрасистолия из выводного тракта правого желудочка.


КЛАССИФИКАЦИЯ

 •  Локализация: синусовые, предсердные, атриовентрикулярные, желудочковые (выводного тракта правого желудочка).
 •  Частота: редкие (до 10/ч), средней частоты (10–30/ч), частые (>30/ч).
 •  Плотность: единичные, парные.
 •  Морфология: мономорфные, полиморфные.
 •  Кардиоцикл: ранние (R/T), поздние (во второй половине кардиоцикла).
 •  Ритмичность: периодические (бигимения, тригимения), непериодические.

Желудочковая экстрасистолия перед фибрилляцией желудочков

Желудочковая экстрасистолия перед появлением фибрилляции желудочков.


ДИАГНОСТИКА

 •  ЭКГ покоя (длительная запись в отведении II или V1).
 •  Холтеровское мониторирование.
 •  Эхокардиография, мониторинг при частой желудочковой экстрасистолии.
 •  Подозрение на коронарную болезнь: компьютерная томографическая ангиография, визуальный стресс-тест.
 •  Шкалы HADS, GAD-7(2).

Вариабельность экстрасистолии


КЛИНИКА ЭКСТРАСИСТОЛИИ

 •  Субъективный дискомфорт: перебои, замирания (тревога).
 •  Провокация тахиаритмий.
 •  Дисфункция левого желудочка (аритмогенная кардиомиопатия).
 •  Ассоциация желудочковой экстрасистолии с повышением смертности, связанная с заболеванием сердца.

ФОРМУЛИРОВКА ДИАГНОЗА

 □  Желудочковая экстрасистолия из выводного тракта правого желудочка, мономорфная, 130/ч. [I49.3]
 □  Гипертоническая болезнь. ХСН с сохраненной ФВЛЖ, II ФК. Полиморфная желудочковая экстрасистолия, 250/ч. [I11.0]
 □  Генерализованное тревожное расстройство. Предсердная экстрасистолия редкая. [F41.1]

Алгоритм лечения экстрасистолии


ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ

 •  Лечение основного заболевания: ишемия миокарда, дисфункция левого желудочка, гипоксемия, электролитные нарушения.
 •  Антиаритмические препараты.
 •  Катетерная абляция.
 •  Когнитивно-поведенческая терапия.
 •  Противотревожные препараты: антидепрессанты, транквилизаторы.

АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ (Vaughan Williams)

 •  IA класс: хинидин, аймалин.
 •  IB класс: мексилетин, фенитоин.
 •  IС класс: пропафенон, этацизин, аллапинин.
 •  II класс: атенолол, метопролол.
 •  III класс: амиодарон, соталол.
 •  IV класс: верапамил, дилтиазем.
 •  Другие препараты: ранолазин.

Эффективность абляции частых желудочковых экстрасистол

Latchamsetty R, et al. JACC Clin Electrophysiol. 2015;1:116–23.


ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ КАТЕТЕРНОЙ АБЛЯЦИИ (HRS/EHRA/APHRS/LAHRS)

Рекомендовано
 •  При частой и симптомной желудочковой экстрасистолии из выводного тракта правого желудочка в остальном нормального сердца катетерная абляция предпочительнее метопролола или пропафенона.
 •  Кардиомиопатия, которая может быть вызвана частыми и преимущественно мономорфными желудочковыми экстрасистолами, если антиаритмические препараты неэффективны, плохо переносятся или длительная медикаментозная терапия неприемлема для пациента.

Целесообразно
 •  Структурные заболевания сердца, если частая желудочковая экстрасистолия может влиять на кардиомиопатию и когда антиаритмические препараты неэффективны, плохо переносятся или длительная медикаментозная терапия неприемлема для пациента.
 •  Нет эффекта сердечной ресинхронизирующей терапии, если частая монофокусная желудочковая экстрасистолия ограничивает оптимальную бивентрикулярную стимуляцию, несмотря на медикаментозное лечение.

как определяется болезнь на ЭКГ, расшифровка результатов – статьи о здоровье

Оглавление

Сегодня сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной причиной смерти людей. Сократить смертность позволяют современные методы диагностики различных патологий. Одним из таких методов является ЭКГ (электрокардиограмма) – определение показателей сердечного ритма. Данное обследование является очень простым, неинвазивным (не травмирующим ткани) и информативным. В рамках диагностики регистрируется активность сердечной мышцы. Результаты исследования фиксируются на бумажной ленте и могут тут же оцениваться врачом.

Когда назначается диагностика?

Сделать ЭКГ пациентам рекомендуют при:

 • Выраженных болях в области груди
 • Одышке даже в покое
 • Постоянных головокружениях и обморочных состояниях
 • Непереносимости физических нагрузок
 • Выявленных при первичной диагностике шумах в сердце

Также исследование проводится при высоких показателях артериального давления (постоянных или периодически возникающих), нарушениях сердечного ритма, ревматизме, сахарном диабете. ЭКГ проводят при передозировке некоторыми медицинскими препаратами.

Частью обязательного обследования электрокардиограмма является при:

 • Беременности. Диагностика необходима в связи со сменой круга кровообращения
 • Оценке профессиональной пригодности человека
 • Стандартной диспансеризации
 • Подготовке к оперативным вмешательствам

Существуют и другие показания к проведению ЭКГ. Вы можете получить направление на электрокардиограмму у своего врача или самостоятельно записаться на диагностику.

Как расшифровать диаграмму работы сердца?

Работа сердечной мышцы на кардиограмме представлена в виде непрерывной линии с цифро-буквенными обозначениями и различными отметками. План расшифровки ЭКГ включает анализ всего полученного графика, который может быть выполнен только специалистом. Правильно «прочесть» результаты способны не только кардиологи, но и терапевты и фельдшеры. Зачастую от своевременной расшифровки всех данных зависит не только здоровье, но и жизнь пациента.

При анализе данных специалисты обращают внимание на такие важные показатели, как:

 • Интервалы
 • Зубцы
 • Сегменты

Важно! Существуют достаточно строгие показатели нормы ЭКГ, в некоторых случаях даже малейшие отклонения могут свидетельствовать о нарушениях работы сердечной мышцы. Но исключить или подтвердить патологию может только врач.

Это связано с рядом факторов:

 • Показания кардиограммы в определенных состояниях (например, при беременности) могут отличаться от нормы, но не свидетельствовать о наличии заболевания
 • Нельзя делать выводы по отдельным показателям. Расшифровка проводится только комплексно и включает оценку всех параметров
 • В некоторых случаях информативными являются только результаты, полученные при определенных условиях (под нагрузкой, в динамике и др.)

Определить, что значат конкретные результаты ЭКГ, может лишь специалист! Не пытайтесь сравнивать разные исследования между собой и не делайте выводы на основе отдельных данных. Поручите эту работу профессионалам! Так вы гарантированно получите правильный диагноз и не будете бояться патологий, которых у вас на самом деле нет.

Нормы ЭКГ

Нормальная электрокардиограмма здорового человека выглядит следующим образом:

 • ЧСС: в интервале от 60 до 80 ударов в минуту
 • Тип сердечного ритма: синусовый
 • Интервал RR: 0,6-1,2 сек
 • Интервал PR: 120-200 миллисекунд
 • Интервал ST: 320 миллисекунд
 • Интервал QT: 420 миллисекунд или менее
 • P-зубец – 80 миллисекунд
 • T-зубец – 160 миллисекунд
 • J-зубец: отсутствуют
 • Обратите внимание! Нормы указаны для взрослого человека! У детей они являются другими.

  Патологии

  Во время снятия электрокардиограммы можно выявить следующие нарушения:

  • Синусовая аритмия. В некоторых случаях она является нормой у детей и молодых людей. Такой ритм при патологии свидетельствует о физиологических нарушениях. Синусовая аритмия требует наблюдения у кардиолога, особенно в случаях, когда пациент имеет предрасположенность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы
  • Синусовая брадикардия. Такая патология характеризуется частотой сердечных сокращений около 50 ударов в минуту. Данная брадикардия возникает и у здоровых людей во время сна, а также у спортсменов
  • Экстрасистолия. Данный дефект ритма проявляется в хаотичном, слишком частом или редком биении сердца. Пациенты могут жаловаться на неприятные толчки за грудиной, покалывания, ощущения пустоты в желудке, чувство внезапного страха
  • Синусовая тахикардия. При такой патологии частота сердечных сокращений превышает 90 ударов в минуту. Она может возникать при физической или эмоциональной нагрузке и у здоровых людей. Также синусовая тахикардия сопровождает прием алкогольных напитков, энергетиков и крепкого кофе. В этих случаях она носит временный характер. При патологии пациенты жалуются на периодические сердцебиения даже в состоянии покоя и не на фоне приема определенных напитков
  • Пароксизмальная тахикардия. Данное состояние характеризуется учащенным сердцебиением. Возникает приступ, который длится от нескольких минут до нескольких суток. Пульс при этом может превышать показатель в 200 и даже 250 ударов в минуту
  • WPW-синдром. Он является подвидом наджелудочковой тахикардии и характеризуется увеличенной частотой сердечных сокращений и ощущением нехватки воздуха, замираниями сердца и усиленным сердцебиением. Также для патологии характерны обмороки, одышка, головокружения
  • CLC. При такой патологии пациенты жалуются на учащенный сердечный ритм
  • Мерцательная аритмия. Данное заболевание может носить как постоянный, так и периодический характер. Пациенты с мерцательной аритмией жалуются на выраженные трепетания сердца, испытывают чувство тревоги и даже паники

  Выделяют и другие патологические состояния. Все они требуют наблюдения у кардиолога и регулярного полного обследования, которое включает не только ЭКГ, но и проведение иных исследований. Нередко точный диагноз пациенту можно поставить только после оценки целого ряда показателей, полученных после лабораторной и инструментальной диагностики.

  Как записаться к кардиологу?

  Если вы планируете сделать ЭКГ и получить консультацию специалиста, вам нужно записаться на прием в нашу клинику. Для этого достаточно позвонить по номеру +7 (812) 336-33-33 . Наш специалист ответит на все ваши вопросы, озвучит стоимость диагностики и особенности подготовки к ней.

  Преимущества проведения ЭКГ в МЕДСИ

  • Аппараты экспертного класса. Они позволяют получать точные результаты диагностики и сокращать время проведения исследования
  • Опытные врачи-кардиологи. Наши специалисты регулярно проходят обучение и повышают уровень квалификации. Это позволяет им не только грамотно проводить обследование пациентов, но и быстро ставить диагноз и назначать адекватное лечение даже самых опасных патологий
  • Возможности для проведения ЭКГ с расшифровкой в СПб на дому. Наш специалист может приехать к вам и выполнить исследование. Он тут же расшифрует его, поставит диагноз и назначит необходимые лекарственные препараты или направит на госпитализацию
  • Возможность прохождения ЭКГ в день обращения. Вам не придется долго ждать. Просто запишитесь на процедуру в удобное для вас время
  • Грамотные консультации кардиолога по результатам обследования. Наш специалист расшифрует ЭКГ, расскажет о нормах и отклонениях от них. В кратчайшие сроки вам будет поставлен точный диагноз

  Не откладывайте обследование на потом даже при небольших признаках заболеваний сердечно-сосудистой системы!

  Нарушения ритма сердца (аритмии) — Центр сердечно-сосудистой хирургии «American Hospital»

  Какие бывают аритмии 

  Экстрасистолия

  Мерцательная аритмия — самая частая аритмия

   

  Обследование больного с аритмиями

  Сердце – необычайно сложно работающий орган. Его задача – собрать кровь, притекающую к сердцу по венам и выбросить эту кровь в артерии так, чтобы все клетки организма получили свою долю питательных веществ и кислорода. Реагируя на увеличение потребности какого либо органа или всего организма в питании, оно увеличивает выброс крови в артерии.

   

  Сердце состоит из четырех камер – двух предсердий и двух желудочков. В здоровом сердце вначале сокращаются предсердия, выбрасывая кровь, поступившую в них из вен. Кровь попадает в желудочки сердца. Сокращение желудочков (систола) выбрасывает кровь в артерии.

   

  В правое предсердие кровь собирается из вен всего организма, затем она попадает в правый желудочек, оттуда выбрасывается в артерии легких. В легких кровь обогащается кислородом, отдает углекислый газ и собирается в легочные вены. Оттуда кровь попадает в левой предсердие, затем в левый желудочек, из него — в артерии организма.

   

  Согласованность работы сердца обеспечивается специальной проводящей системой сердца. Это специализированные клетки, которые вырабатывают и проводят электрические импульсы, руководящие согласованным сокращением мышцы сердца.

   

  Импульс, запускающий сокращение сердца, вырабатывается в правом предсердии, в так называемом синусовом узле (водителе ритма). Именно этот узел ответственен  за то, что сердце сокращается с частотой 60-90 ударов в минуту. Затем сигнал распространяется на остальные предсердия, вызывая их сокращение, потом на желудочки.

   

  Нарушения в этой системе и приводят к нарушениям ритма сердца (аритмиям).

   

  Какие бывают аритмии

  Сокращения сердца следуют друг за другом через равные промежутки времени.. Если такая последовательность нарушена, говорят, что у больного аритмия. В зависимости от того, в каком месте возникают нарушения, все аритмии делят на предсердные (или суправентрикулярные) и желудочковые.

   

  Аритмия – не самостоятельное заболевание, а признак (симптом) какой-либо  болезни. Поэтому, возникновение аритмии требует обязательного обследования у специалиста кардиолога.

   

  Наличие аритмии пациент может обнаружить у себя сам. Для этого, надо научиться находить и считать  пульс. 

   

   Если частота пульса превышает 90 ударов в минуту,  говорят о тахикардии. Частота сердечных сокращений может увеличиваться при физической или эмоциональной нагрузке (это нормальная реакция здорового сердца).

   

  Повышение температуры тела вызывает тахикардию. Считается, что увеличение температуры тела на 1 градус приводит к увеличению частоты сердечных сокращений на 10 ударов.

   

  Тахикардия может быть признаком очень многих болезней, но может быть и вариантом нормы.

   

  Некоторые виды тахикардии требуют специального антиаритмического лечения.

   

  Если частота пульса меньше 60 ударов в минуту, говорят о брадикардии.

   

  Брадикардия может быть у абсолютно здоровых людей. Она, как правило, отмечается у спортсменов.

   

  Умеренная брадикардия создает благоприятные условия для кровоснабжения мышцы сердца. Это связано с тем, что кровь к ней может поступить только тогда, когда она находится в состоянии расслабления (т.е. между сокращениями). Чем чаще ритм, тем больше крови необходимо для восполнения энергетических затрат сердечной мышцы, а период расслабления, при этом все короче. Поэтому, некоторые лекарства (например атенолол или анаприлин), способные урежать ритм (удлинять период расслабления) улучшают кровоснабжение сердечной мышцы.

   

  Если брадикардия появилась внезапно, если урежение ритма сопровождается головокружением, или потерей сознания – немедленно обратитесь к врачу.

   

  Посоветоваться с врачом надо и если частота пульса менее 50 в минуту, а других неблагоприятных признаков нет.

   

  При некоторых формах брадикардии приходится вживлять специальный прибор – кардиостимулятор. Этот прибор берет на себя управление ритмом сердца в том случае, когда собственный водитель ритма (синусовый узел) не справляется со своей задачей.

   

  Экстрасистолия

   

  Если в правильный ритм сердечных сокращений вплетается преждевременное сокращение, говорят об экстрасистолии.

   

  По тому, месту, из которого исходит электрический импульс, приведший к преждевременному сокращению, все экстрасистолы делят на предсердные и желудочковые.

   

  Даже у абсолютно здорового человека несколько раз в сутки могут наблюдаться экстрасистолы. Однако, их появление – повод для обращения к врачу-кардиологу. Как и все аритмии, экстрасистолия – не самостоятельное заболевание, а лишь признак какой-либо болезни. Именно на поиск причины аритмии и будет направлено обследование.

   

  Мерцательная аритмия – самая частая аритмия

   

  Что такое мерцательная аритмия

  Мерцательная аритмия – разновидность нарушений ритма, при которой из согласованной работы сердца выключаются предсердия. Электрический импульс с большой частотой бегает по предсердиям, вызывая хаотическое сокращение мышечных волокон (фибрилляцию). Поэтому, мерцательную аритмию еще иногда называют фибрилляцией предсердий. Некоторые импульсы прорываются к желудочкам, сокращение которых происходит из –за этого в неправильном, нерегулярном ритме. Отсутствие правильного ритма и есть основной признак мерцательной аритмии.

   

  Крайне редко не удается выявить причину мерцательной аритмии, тогда говорят об идиопатической ее форме. Чаще всего мерцательная аритмия – признак порока сердца, ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии и т.д. Не только сердечно-сосудистые заболевания могут приводить к мерцательной аритмии. Среди частых причин – болезни щитовидной железы, легких, острые и хронические отравления (например, алкоголем) и многие другие заболевания. 

   

  Важно, что для успеха в лечении мерцательной аритмии необходимо не только правильное назначение специальных антиаритмических препаратов, но и коррекция ее причины.

   

  Проявления (симптомы) мерцательной аритмии

  Самым частым проявлением мерцательной аритмии является ощущение сердцебиения. Оно связано с тем, что средний ритм желудочков при мерцательной аритмии обычно учащается и может доходить до 130-150 ударов в минуту. Часто ощущаются перебои в работе сердца, иногда резкое чувство нехватки воздуха, болевые ощущения в области сердца, головокружение.   Примерно 1 из 10 больных вообще не ощущает появление мерцательной аритмии.

   

  Виды мерцательной аритмии

   

  Длительно существующую мерцательную аритмию называют постоянной. Если она возникает приступообразно  говорят о пароксизмальной форме.

   

  Мерцательная аритмия с высокой частотой сердечных сокращений называется тахисистолической, с нормальной частотой – нормосистолической и с низкой частотой – брадисистолической формой.

   

  Надо ли лечить мерцательную аритмию

   

  По разным оценкам от 1,5 до 5% человечества страдает этим видом аритмии. Это самый частый вид аритмии, требующей лечения. Появление мерцательной аритмии (если ее не лечить) существенно (в 5-7 раз) увеличивает риск инсульта, тромбоэмболии легочной артерии, почечной недостаточности. Возрастает и вероятность развития сердечной недостаточности. Дополнительные факторы, такие как возраст, наличие тяжелых сопутствующих заболеваний еще более увеличивает риск инсульта и сердечной недостаточности у больных с мерцательной аритмией.

   

  Поэтому, мерцательную аритмию надо лечить обязательно.

   

  Восстановление правильного ритма сердца

  Целью лечения у больного, страдающего мерцательной аритмией является, при возможности, восстановление синусового (правильного) ритма сердца и последующее его поддержание.

   

  Имеется несколько способов, позволяющих восстановить правильный ритм. Первый – самый простой – может попробовать на себе сам больной.  Метод основан на возможности стимуляции вагуса – нерва, замедляющего ритм сердца. Необходимо сделать глубокий вдох. Затем крепко зажать нос и рот, и попробовать выдохнуть с усилием. Этим способом можно прекращать и другие приступы сердцебиения. К сожалению, этот метод помогает далеко не всем больным.

   

  Наиболее распространенным является восстановление ритма сердца с помощью лекарственных препаратов. Эти лекарства называются антиаритмическими.  Как правило, лекарства вводят внутривенно. Однако, в некоторых случаях, больной сам может принять подобранное ранее лекарство, которое у него прекращает приступ мерцательной аритмии. К сожалению, не существует специальных признаков, позволяющих определить, какое из лекарств окажется более эффективным. На практике приходится перебирать несколько лекарств, прежде чем подобрать препарат, более всего подходящий больному.

   

  В некоторых случаях, когда приступ мерцательной аритмии не поддается лечению лекарствами, если он существует уже длительное время, имеется непосредственная угроза для жизни больного, для восстановления ритма применяют так называемую электрическую кардиоверсию. Больной на короткое время (1-2 мин) погружается в сон, затем специальным синхронизированным (т.е. наносимым в определенную фазу сердечного цикла) разрядом электрического тока ритм сердца восстанавливается. Метод имеет несколько недостатков – необходимость погружать больного в сон, необходимость специального оборудования для проведения процедуры. Кроме того, эта процедура должна проводиться в больнице, в которой работает высококвалифицированный персонал. Но есть и значительные преимущества. Так, ритм восстанавливается почти во всех случаях (в отличие от лекарств, восстанавливающих ритм лишь в 60- 80%). Этот способ наиболее безопасен, так как любое лекарство имеет побочные эффекты. Если они появились, то нужно время, чтобы лекарство ушло из крови.  Учитывая эти преимущества были созданы специальные вшиваемые под кожу аппараты —  кардиовертеры, которые улавливают мерцательную аритмию и прекращают ее. Однако широко пока эти аппараты не применяются.

   

  После восстановления ритма необходимо его поддерживать. Требуется проведение лечения заболевания, которое привело к мерцательной аритмии, устранение факторов, провоцирующих приступ. Если приступы редкие, то иногда от специальной антиаритмической терапии воздерживаются. Однако чаще всего приходится принимать лекарство, предотвращающее развитие приступа.

   

  Иногда, при часто возникающих, тяжело переносимых больным приступах приходится применять хирургическое лечение.

   

  Поддержание нормальной частоты сердцебиения при невозможности восстановления ритма

   

  В некоторых случаях приходится отказаться от восстановления нормального ритма. Обычно в этом случае у больного имеется так называемая постоянная форма мерцательной аритмии. Основными лечебным мероприятием является поддержание нормальной частоты сердечных сокращений и профилактика осложнений.

   

  Профилактика осложнений мерцательной аритмии

   

  Поскольку основными осложнениями мерцательной аритмии являются инсульт и сердечная недостаточность, то их профилактика так же должна проводиться у больного с мерцательной аритмией. Способ такой профилактики выбирает Ваш врач.

   

  Рекомендации больному с мерцательной аритмией

   

  Постарайтесь выяснить и сказать Вашему врачу, что предшествует очередному приступу мерцательной аритмии. Это может быть необычна физическая нагрузка, повышение артериального давления, прием каких-либо лекарств, прием алкоголя, обострение заболевания легких, и т.д.

   

  Научитесь считать пульс (или попросите Вашего врача научить Вас) и распознавать – есть ли у Вас мерцательная аритмия или ритм сердца правильный. Сегодня появилась возможность регистрировать и передавать по телефону электрокардиограмму своему лечащему врачу – спросите у него по поводу такой возможности

   

  Если приступ не прошел самостоятельно в течение 2-3 часов, не прошел от приема обычных лекарств, вызывает неприятные ощущения, боли, одышку – обращайтесь к врачу. Чем раньше от момента начала приступ начать его лечить – тем проще восстанавливается правильный ритм.

   

  Обязательно имейте при себе последнюю (или несколько последних) электрокардиограмму. Они могут понадобиться для сравнения в экстренном случае.

   

  Не надейтесь на свою память, имейте при себе листок с названием и дозировкой принимаемых Вами препаратов. Это может оказаться очень важным, если Вам будут вводить новое лекарство, поскольку многие вещества взаимодействуют друг с другом.

   

  Если Вы принимаете лекарства, называемые антикоагулянтами,   предотвращающие инсульт и тромбоэмболию – не забывайте консультироваться с врачом, если:

   

  появились признаки кровоточивости (носовые кровотечения, появление крови на деснах при прикусывании, стали появляться синяки)

   

  если Вы стали принимать новые лекарства или изменили дозировки принимаемых ранее лекарств

   

  если поменялась диета (например, начался новый сезон)

   

  если Вы простудились, если у Вас расстройство желудка, или любое новое заболевание. Если Вам планируется какая либо операция, или удаление зуба – предупредите Вашего врача, что вы принимаете эти лекарства.

   

  Обследование больного с аритмиями

   

  Для того, чтобы правильно лечить аритмию, необходимо пройти специальное обследование. Оно состоит из двух частей. Первая – выявление самой аритмии, условий ее возникновения и прекращения. Вторая – поиск заболевания, приведшего к аритмии.

   

  Для выявления аритмии ее надо зарегистрировать. Для этого записывают электрокардиограмму. Далеко не всегда на обычной ЭКГ выявляется искомая аритмия. Поэтому, следующим этапом регистрируют электрокардиограмму в течение длительного периода времени (обычно сутки), затем, с помощью специального компьютера запись расшифровывается. Этот метод обследования носит название суточного мониторирования  ЭКГ по Холтеру.

   

  В некоторых клиниках больным выдают на дом специальные устройства, позволяющие передавать ЭКГ при необходимости своему врачу. Этот способ так же позволяет зафиксировать редкие нарушения ритма.

   

  Часто физическая нагрузка провоцирует аритмии, поэтому для измерения уровня допустимой физической активности и оценки профилактического действия антиаритмических лекарств иногда применяют пробу с физической нагрузкой. 

   

  Аритмии могут передаваться по наследству. Самым грозным проявлением наследственной патологии (так называемых каналопатий) является внезапная сердечная смерть. Поскольку в большом числе случаев уже известы генетические варианты заболевания, генетическое тестирование позволяет не только выявить угрозу внезапной смерти у больного, но и найти его родственников, у которых также возможно развитие смертельно опасного нарушения  ритма сердца.

  Почему сердце замирает между двумя ударами / Здоровье / Независимая газета

  Внеочередные сокращения миокарда могут возникнуть и у вполне здоровых людей

  Нарушения сердцебиения бывают и у вполне здоровых людей. Фото Интерпресс/PhotoXPress.ru

  Экстрасистолия – один из самых распространенных видов нарушения сердечного ритма. По данным мировой статистики, ей подвержены около 70% людей разных возрастов. Что собой представляет этот недуг? Почему он возникает и насколько опасен? В чем заключается лечение? Эти вопросы волнуют многих людей.

  Начнем с термина – «экстрасистола». Под ним понимается сокращение сердца или его отделов, возникающее раньше, чем должно в норме произойти очередное сокращение. Сбои обусловлены появлением в сердечной мышце (миокарде) преждевременного возбуждения. Поясню в этой связи, что у здорового человека электрические импульсы образуются в определенном отделе сердца, который называется синусовым узлом. Сердцебиение при этом пребывает в норме. Если у пациента экстрасистолия, то сигналы возбуждения поступают к миокарду из участков, расположенных вне синусового узла. В результате сердце сокращается раньше времени, затем возникает пауза, которую можно сравнить с замиранием, и позже наступает следующий удар.

  Таким образом, экстрасистолы, или внеочередные сокращения миокарда, – основной признак одного из распространенных видов аритмии – экстрасистолии. Она встречается при различных заболеваниях сердца, а также при расстройствах регуляции его функции. Другими словами, экстрасистолия наблюдается не только у тех, кто страдает, к примеру, ишемической болезнью или кардиосклерозом (избыточным развитием соединительной ткани в миокарде), но может быть и у вполне здоровых людей. Ее появлению обычно способствуют такие факторы, как стрессы, курение, употребление алкоголя, крепкого чая, кофе.

  В зависимости от причины возникновения экстрасистолия бывает функциональной и органической. Первая наблюдается преимущественно у молодых людей на фоне депрессии, вегетативно-сосудистой дистонии, неврозов. Симптомы ее человек зачастую ощущает в состоянии покоя, скажем, вечером, перед сном или утром, после пробуждения. Изменение ритма сердца может заявить о себе также во время чтения или работы за компьютером. Функциональная экстрасистолия встречается даже у детей, например, в результате переутомления. Что же касается органической экстрасистолии, то в группе риска находятся в основном пожилые люди, у которых имеются серьезные заболевания сердечно-сосудистой или эндокринной системы.

  Обычно пациента беспокоят ощутимые перебои в работе сердца, например, неестественно сильные толчки его в грудную клетку изнутри. Зачастую они сопровождаются кратковременным учащением (тахикардией) или замедлением (брадикардия) сердечного ритма. При этом у человека могут появляться нарушение дыхания, слабость, чувство тревоги, ощущение перебоев и замирания сердца. Однако все эти симптомы нередко проходят, когда меняется эмоциональный фон. Иногда экстрасистолы могут проявляться и весьма слабыми по сравнению с нормальными толчками сердечной мышцы и диагностируются лишь на электрокардиограмме (ЭКГ).

  Основываясь на данных ЭКГ и результатах первичного осмотра, врач определит наличие или отсутствие у пациента экстрасистолии. Считается, что у здорового человека может быть до 100 экстрасистол в сутки. Тем не менее, если вы периодически чувствуете сердечные толчки и следующие за ними паузы, лучше проконсультироваться у кардиолога. Дело в том, что даже без поражений миокарда при частых экстрасистолах уменьшается выброс крови из сердца и ухудшается кровоснабжение многих органов. А это негативно отражается на их деятельности.

  Если речь идет о функциональной форме экстрасистолии, то порой достаточно бросить курить, «завязать» с алкоголем, отказаться от чрезмерного употребления кофе – симптомы недуга исчезнут без всяких лекарств. При аритмии, имеющей нейрогенное происхождение, важно постараться снизить отрицательное действие стрессов, например, сменить обстановку и отправиться в увлекательное путешествие. Кроме того, врач в таком случае может назначить успокаивающие препараты. Неплохо помогает при функциональной экстрасистолии настой такого испытанного средства, как корень валерианы.

  Наличие органической экстрасистолии обычно свидетельствует о серьезных заболеваниях сердечно-сосудистой системы. При этом терапевтические мероприятия должны быть направлены как на лечение основного недуга, так и на восстановление нормального ритма сердца. Экстрасистолия может быть также вызвана эндокринными заболеваниями, например гипертиреозом – повышенной функцией щитовидной железы. В этом случае не обойтись без консультации эндокринолога. Кроме того, нарушение сердечного ритма порой наблюдается при остеохондрозе и сколиозе, особенно у детей. 

  Анна Солощенко: Экстрасистолия — лечить или не лечить

  Давно мы с вами не говорили про аритмии. Сегодня я решила закончить наш цикл статей по нарушениям ритма. Поговорим про самое спорное и неоднозначное нарушение ритма – экстрасистолию.

  В чем спорность вопроса? А в том, что далеко не всякую экстрасистолию нужно лечить. Мы уже помним из предыдущих статей цикла, что зачастую антиаритмические препараты очень вредны, тяжело переносятся организмом. Также многие из них имеют проаритмогенный эффект. То есть, накапливаясь в организме, могут приводить к возникновению других аритмий, уже более сложных.

  Но вначале давайте разберемся, а что это за зверь такой – экстрасистола? Это внеочередное сокращение сердца. В любом месте сердца в определенный момент возникает возбуждение электрическое, которое и становится причиной сокращения сердца вне очереди, не через равный промежуток времени. Человек может чувствовать это как сбой в работе сердца или не ощущать вовсе. Тогда эту экстрасистолу можно поймать, держась за пульс на лучевой или сонной артерии. Если экстраситолы частые, то пациент может жаловаться на довольно выраженные и интенсивные перебои в работе сердца.

  Раскрою вам один небольшой секрет, в медицине очень важно, чтобы лечение не было опаснее, чем сама болезнь. Назначая или не назначая препарат каждый раз грамотный специалист взвешивает в уме – что опаснее, лечить или не лечить? При этом доктор должен учитывать наличие сопутствующих заболеваний. Об этом мы уже говорили, когда рассматривали кардиологический аспирин, помните? Что опаснее назначить аспирин человеку с язвой или не назначить, если у него есть угроза инфаркта или инсульта. Именно умение правильно балансировать в такой ситуации делает врача специалистом с большой буквы, определяет его грамотность и профессионализм.

  Возвращаемся к нашей экстрасистолии, что может быть опасным в случае ее появления у пациента? Некоторые, и только некоторые экстрасистолы, могут вызывать другие, очень опасные нарушения ритма (желудочковую тахикардию, например, но не буду грузить вас терминами, просто обозначим их как опасные для здоровья и жизни).

  Как узнать — опасна экстрасистолия или нет. По обычной кардиограмме этого не определить чаще всего. Тут на помощь врачу и пациенту приходит суточное мониторирование ЭКГ (холтер), о котором мы говорили в прошлых статьях цикла по аритмиям. Суточная запись кардиограммы покажет нам такие важные показатели:

  1.  Из каких отделов сердца возникают экстрасистолы? (помните, статью о самозванцах – это и есть чаще всего механизм возникновения этих внеочередных сокращений сердца). Экстрасистола может возникать из верхних отделов сердца (более благоприятный вариант) или из нижних (менее благоприятный, но не всегда).

  2. Количество экстрасистол за сутки. Это очень важная информация для определеения, нужно ли лечить эту аритмию. В норме у здорового человека может “пробежать” несколько эктсрасистол в минуту. Поэтому, если врач видит на расшифровке холтера, что у Вас даже 100-200 экстрасистол в сутки, то его это вряд ли обеспокоит, особенно если это экстрасистолы из верхних отделов. Поэтому не обижайтесь, если врач не назначить Вам лечения в таком случае – он просто бережет Ваше здоровье и все делает правильно.

  3. Риск того, что экстраситолы могут вызывать уже другие, более грозные аритмии. Какие признаки на это будут указывать? Разная форма экстрасистол (врачи называют это сложным словом полиморфная). Если экстрасистолы возникают из разных мест в сердце (тоже непростое слово для запоминания – политопная). Особое место выделяют так называемым “ранним” экстрасистолам, которые возникают почти сразу за нормальным сокращением сердца. Такие экстраситолы считают довольно опасными. “Опасность” определяют в основном для экстрасистол из нижних отделов, желудочковых (их так называют потому, что возникают они из левого или правого желудочка). Для таких экстраситол в заключении холтера даже определяют класс риска – их всего 5. Первый и второй часто безопасны, а вот 3-5 требует обдумывания. Пятый класс однозначно требует лечения. Третий и четвертый чаще всего, но могут быть варианты в зависимости от ситуации.

  Если грамотный, опытный кардиолог оценил экстрасистолы по указанным трем признакам, он готов дать пациенту рекомендацию – нужно лечить или не нужно лечить. И здесь часто пациент остается недоволен врачом, даже очень профессиональным. Почему? У всех у нас разный порог чувствительности. Вы, наверное, обращали внимание, что даже порог болевой чувствительности у всех людей разный. Особенно это хорошо видно у стоматолога, не правда ли? Точно также отличается и чувствительность разных людей к экстрасистолам. У меня была пациентка, у которой на холтере нашли 35 000 экстрасистол, и довольно опасных, но она ни одной не ощущала! И, конечно же, она была не очень рада и не хотела отнестись с пониманием к моим рекомендациям не только принимать таблетки, а еще идти консультироваться к хирургам. Ее можно было понять, и никто не знает, как сложно мне было в этом случае аргументировать свою точку зрения. Но бывает и другая ситуация – экстрасистол очень мало, они не опасны, а человек настолько сильно их ощущает, что это превращает его жизнь в кошмар. Снижает его качество жизни. И как ему быть, если врач , довольный результатами обследования , сообщает ему – у Вас все отлично, не нужно лечиться.

  В таких случаях нужно понимать, что мы лечим не саму экстрасистолию, а повышенную чувствительность к ней. Причиной может быть и раздражительность, и высокий уровень стресса, и недосыпание, и даже депрессия. Поэтому лечение в таких случаях не антиаритмики, а седативные, противотревожные средства и даже иногда – антидепрессанты. Также коррекция способа жизни – правильный сон (хочу выделить этому отдельную статью), различные методы для релаксации (йога, пилатес, холотропное дыхание, ребефинг, работа с психологом). Но , как я уже не раз писала в статьях про аритмию – лечить эту группу кардиологических заболеваний дело очень неблагодарное. И очень часто пациент остается недоволен результатом лечения. Это связано с токсичностью и ограниченностью эффективности антиаритмических препаратов. Именно поэтому в ряде случаев кардиолог направит пациента в кардиохирургический центр. Например, в отделение аритмий при институте Амосова. Там пациента могут обследовать и предложить хирургическое лечение. Например, лазерную абляцию (разрушение лазером патологического очага возбуждения). Такое лечение показано и при “опасных” экстрасистолиях, и при мерцательной аритмии, и при разных тахикардиях.

  А мне остается напомнить вам, что… Профилактика или лечение? Все делай вовремя!

  Вопросы можно прислать на электронную почту [email protected]

  Читайте: 

  Несколько “осенних” советов от Вашего кардиолога

  Что мы знаем о хирургической “чистке” сосудов

  Пролапс митрального клапана — что это такое

  Можно ли “почистить” сосуды

  10 признаков хорошего врача

  Мерцательная аритмия или фибрилляция предсердий

  Можно ли всегда радоваться жизни?

  Аритмии. Часть 3

  Летние советы от Вашего кардиолога

  Аритмии. Часть 2

  Аритмии. Часть 1

  Анна Солощенко, врач-кардиолог высшей категории в Александровской клинической больнице

  KиевVласть

  Комплекс преждевременных желудочков (PVC) • LITFL • Библиотека диагностики ЭКГ

  Преждевременный желудочковый комплекс (ПВК) — это преждевременный сердечный ритм, возникающий из-за эктопического очага внутри желудочков. AKA: желудочковые эктопии, желудочковые экстрасистолии, желудочковые преждевременные сокращения, преждевременные деполяризации желудочков.

  Характеристики ЭКГ ЖЭ
  • Широкий комплекс QRS (≥ 120 мс) с аномальной морфологией
  • Преждевременный — т.е. возникает раньше, чем можно было бы ожидать для следующего синусового импульса
  • Дискордантные изменения сегмента ST и зубца T.
  • Обычно после полной компенсирующей паузы
  • Ретроградный захват предсердий может произойти, а может и не произойти
  Происхождение эктопических ритмов
  • Группы пейсмекерных клеток по всей проводящей системе способны к спонтанной деполяризации
  • Скорость деполяризации снижается сверху вниз: быстрее всего в синоатриальном узле; самый медленный в желудочках
  • Эктопические импульсы от дополнительных кардиостимуляторов обычно подавляются более быстрыми импульсами свыше
  • Однако, если эктопический очаг деполяризуется достаточно рано — до прихода следующего синусового импульса — он может «захватить» желудочки, вызывает преждевременное сокращение
  • Преждевременные сокращения («эктопии») классифицируются по их происхождению — предсердные (PACs), соединительные (PJCs) или желудочковые (PVCs)
  Электрофизиология желудочковой эктопии
  • Эктопическая активация фокуса внутри желудочков обходит систему Гиса-Пуркинье и напрямую деполяризует желудочки
  • Это нарушает нормальную последовательность сердечной активации, что приводит к асинхронной активации двух желудочков
  • Последующая задержка межжелудочкового проведения вызывает комплексы QRS с увеличенным сроком действия и аномальной морфологией
  Расхождение

  Соответствующее несоответствие описывает паттерн нарушения реполяризации (обычно наблюдаемый при блокаде левой ножки пучка Гиса, ритмах кардиостимуляции, VT), при котором сегмент ST и зубец T направлены противоположно основному вектору комплекса QRS.Поскольку имеется аномальная деполяризация, последующая аномальная реполяризация является дискордантной:

  • Депрессия ST и инверсия зубца Т в отведениях с доминирующим зубцом R
  • Элевация ST с вертикальными зубцами Т в отведениях с доминирующим зубцом S

  С полной компенсирующей паузой следующий нормальный сердечный ритм наступает после интервала, который равно удвоению предшествующего интервала RR

  Ретроградный захват описывает процесс, при котором эктопический импульс ретроградно проводится через АВ-узел, вызывая деполяризацию предсердий.Это видно на ЭКГ в виде перевернутого зубца P («ретроградный зубец P »), обычно возникающего после комплекса QRS.

  ЖЭ считаются «частыми», если количество ЖЭ более 5 в минуту на рутинной ЭКГ или более 10-30 в час во время амбулаторного наблюдения.

  Классификация

  PVC могут быть:

  • Unifocal — возникающий из одиночного эктопического очага; каждый ПВХ идентичен
  • Multifocal — возникает из двух или более эктопических очагов; множественные морфологии QRS

  Происхождение каждого PVC можно определить по морфологии QRS:

  PVC часто встречаются в повторяющихся схемах:

  • Bigeminy — каждый второй удар — PVC
  • Trigeminy — каждый третий удар — PVC
  • Quadrigeminy — каждый четвертый удар — PVC
  • Couplet — два последовательных PVC
  • NSVT — от трех до тридцати последовательных PVC (см. Ниже)
  Клиническая значимость
  • ЖЭ — нормальное электрофизиологическое явление, обычно не требующее исследования или лечения
  • Частые ЖЭ могут вызывать учащенное сердцебиение и ощущение того, что сердце «пропускает удар».
  • У пациентов с предрасположенностью (например.грамм. ишемическая болезнь сердца, WPW), ЖЭ может спровоцировать возникновение рецидивирующей тахидисритмии — например, VT, AVNRT, AVRT

  Частые ЖЭ обычно доброкачественные, за исключением случаев удлинения QTc, когда они могут предрасполагать к злокачественным желудочковым аритмиям, таким как Torsades de Pointes, вызывая феномен «R на T.»

  Причины

  Частые или симптоматические ЖЭ могут быть вызваны:

  Примеры ЭКГ
  Мультифокальные ПВХ
  • Синусовый ритм с ЖЭ двух разных морфологий (стрелки)
  • Обратите внимание на соответственно дискордантные сегменты ST / зубцы T
  • Пауза, окружающая ЖЭ, равна удвоенному предыдущему интервалу R-R (= полная компенсаторная пауза)
  Желудочковая бигеминия
  Желудочковая четверохолмия
  ПВХ пар (пар)
  Неустойчивая ЖТ (НСВТ)

  Когда ПВХ не является ПВХ?

  • Определения различаются относительно 3 или более PVC
  • Некоторые авторы определяют три PVC как триплет PVC; в то время как другие описывают это как «короткий приступ ЖТ»; но чаще как NSVT
  • Консенсусное определение будет следующим: 3-30 последовательных ЖЭ с частотой> 100 ударов в минуту, описываемые как неустойчивая ЖТ (желудочковый ритм при частоте <100 ударов в минуту)
  Учитесь у экспертов

  К.Ван, доктор медицины, профессор медицины
  Связанные темы
  Продвинутый уровень чтения

  Онлайн

  Учебники

  • Mattu A, Tabas JA, Brady WJ. Электрокардиография в неотложной, неотложной и интенсивной терапии. 2e, 2019
  • Brady WJ, Lipinski MJ et al. Электрокардиограмма в клинической медицине. 1e, 2020
  • Straus DG, Schocken DD. Практическая электрокардиография Marriott 13e, 2021
  • Hampton J. Практическая ЭКГ 7e, 2019
  • Grauer K.Карманный мозг ЭКГ (расширенный) 6e, 2014
  • Brady WJ, Truwit JD. Критические решения в неотложной и неотложной помощи Электрокардиография 1e, 2009
  • Surawicz B, Knilans T. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice: Adult and Pediatric 6e, 2008
  • Mattu A., Brady W. ЭКГ для врача скорой помощи Часть I 1e, 2003 и Часть II
  • Chan TC. ЭКГ в неотложной медицинской помощи и неотложной помощи 1e, 2004
  LITFL Дополнительная литература

  Врач скорой помощи в отделении догоспитальной и восстановительной медицины в Сиднее, Австралия.Он страстно увлечен интерпретацией ЭКГ и медицинским образованием | Библиотека ЭКГ |

  MBBS (UWA) CCPU (RCE, билиарный, DVT, E-FAST, AAA) Стажер по экстренной медицине в Мельбурне, Австралия. Особые интересы в диагностическом и процедурном УЗИ, медицинском образовании и интерпретации ЭКГ.

  Главный редактор библиотеки и блога ЭКГ LITFL.

  Twitter: @rob_buttner | Библиотека ЭКГ |

  Экстрасистолия — обзор | Темы ScienceDirect

  Профессор Криспиан Скалли CBE, MD, PhD, MDS, MRCS, FDSRCS, FDSRCPS, FFDRCSI, FDSRCSE, FRCPath, FMedSci, FHEA, FUCL, FBS, DSc, DChD, DMed (HC), Dr (hc), in Scully’s Медицинские проблемы в стоматологии (седьмое издание), 2014 г.

  Экстрасистолия (эктопия)

  Экстрасистолия — это, по сути, дополнительные удары или сокращения, которые возникают при электрическом разряде откуда-то в сердце, кроме узла SA.Экстрасистолия иногда может быть признаком сердечного заболевания, и даже у людей с явно нормальным сердцем , экстрасистолия, возникающая во время физических упражнений и в период восстановления после физических упражнений, может иметь повышенный риск смертности.

  Преждевременные сокращения часто встречаются у здоровых детей и подростков. Дополнительный ритм наступает раньше, чем обычно; затем следует пауза, которая делает следующий удар более мощным. У большинства людей они случаются когда-нибудь, и обычно причину не удается найти.Те, у кого нет видимой причины, обычно исчезают сами по себе. Лишь изредка преждевременные сокращения могут быть вызваны сердечным заболеванием или травмой.

  Предсердные экстрасистолы (преждевременные сокращения предсердий; PAC) часто встречаются у здоровых людей с нормальным сердцем, особенно в пожилом возрасте, но также могут возникать при повышенном давлении на предсердия, например, при сердечной недостаточности или заболевании митрального клапана; в таких случаях они могут возникнуть до развития фибрилляции предсердий.Предсердная экстрасистолия также может иметь незначительные последствия, но усугубляется употреблением алкоголя и кофеина (как выяснил бывший премьер-министр Великобритании!) (См. Таблицу 5.22).

  «Синдром слабости синусового узла» — это когда СА-узел срабатывает нерегулярно, частота сердечных сокращений иногда меняется взад и вперед между брадикардией и тахикардией.

  Желудочковые экстрасистолы возникают, когда аномальные выделения возникают из желудочков; хотя они могут возникать у людей с нормальным сердцем, они чаще встречаются при сердечных заболеваниях.Желудочковые экстрасистолии (эктопии) являются наиболее распространенным типом аритмии, возникающей после ИМ, а также могут возникать при тяжелой гипертрофии левого желудочка, гипертрофической кардиомиопатии и застойной сердечной недостаточности. Британский фонд сердца заявил, что желудочковая эктопия при отсутствии структурных заболеваний сердца или семейной истории внезапной смерти является доброкачественной и не требует вмешательства специалиста или специальной лекарственной терапии.

  Экстрасистолия — обзор | Темы ScienceDirect

  Профессор Криспиан Скалли CBE, MD, PhD, MDS, MRCS, FDSRCS, FDSRCPS, FFDRCSI, FDSRCSE, FRCPath, FMedSci, FHEA, FUCL, FBS, DSc, DChD, DMed (HC), Dr (hc), in Scully’s Медицинские проблемы в стоматологии (седьмое издание), 2014 г.

  Экстрасистолия (эктопия)

  Экстрасистолия — это, по сути, дополнительные удары или сокращения, которые возникают при электрическом разряде откуда-то в сердце, кроме узла SA.Экстрасистолия иногда может быть признаком сердечного заболевания, и даже у людей с явно нормальным сердцем , экстрасистолия, возникающая во время физических упражнений и в период восстановления после физических упражнений, может иметь повышенный риск смертности.

  Преждевременные сокращения часто встречаются у здоровых детей и подростков. Дополнительный ритм наступает раньше, чем обычно; затем следует пауза, которая делает следующий удар более мощным. У большинства людей они случаются когда-нибудь, и обычно причину не удается найти.Те, у кого нет видимой причины, обычно исчезают сами по себе. Лишь изредка преждевременные сокращения могут быть вызваны сердечным заболеванием или травмой.

  Предсердные экстрасистолы (преждевременные сокращения предсердий; PAC) часто встречаются у здоровых людей с нормальным сердцем, особенно в пожилом возрасте, но также могут возникать при повышенном давлении на предсердия, например, при сердечной недостаточности или заболевании митрального клапана; в таких случаях они могут возникнуть до развития фибрилляции предсердий.Предсердная экстрасистолия также может иметь незначительные последствия, но усугубляется употреблением алкоголя и кофеина (как выяснил бывший премьер-министр Великобритании!) (См. Таблицу 5.22).

  «Синдром слабости синусового узла» — это когда СА-узел срабатывает нерегулярно, частота сердечных сокращений иногда меняется взад и вперед между брадикардией и тахикардией.

  Желудочковые экстрасистолы возникают, когда аномальные выделения возникают из желудочков; хотя они могут возникать у людей с нормальным сердцем, они чаще встречаются при сердечных заболеваниях.Желудочковые экстрасистолии (эктопии) являются наиболее распространенным типом аритмии, возникающей после ИМ, а также могут возникать при тяжелой гипертрофии левого желудочка, гипертрофической кардиомиопатии и застойной сердечной недостаточности. Британский фонд сердца заявил, что желудочковая эктопия при отсутствии структурных заболеваний сердца или семейной истории внезапной смерти является доброкачественной и не требует вмешательства специалиста или специальной лекарственной терапии.

  Причины, лечение и изменения в образе жизни, которые помогают

  Если у вас бигеминия (bi-JEM-uh-nee), ваше сердце не бьется в нормальном ритме.После каждого обычного сокращения у вас возникает слишком раннее сокращение, или то, что известно как преждевременное сокращение желудочков (PVC).

  ПВХ распространены и не всегда вредны. Если у вас хорошее здоровье, возможно, вам даже не понадобится лечение. Но если у вас сердечное заболевание, вам может потребоваться лекарство, чтобы контролировать свою бигеминию. Изменение образа жизни также может предотвратить ухудшение этого ненормального сердечного ритма.

  Симптомы

  ЖЭ — это дополнительные электрические импульсы. Они начинаются в одной из двух нижних камер вашего сердца.Вы услышите, как ваш врач называл его «желудочковым».

  Некоторые люди говорят, что их сердце замирает или трепещет. Другие описывают ЖЭ как то, что их сердце работает слишком тяжело или слишком быстро. Но вы можете вообще ничего не заметить. Многие люди не знают, что у них бигеминии, до тех пор, пока ненормальный ритм не обнаруживается на сердечном тесте, который называется электрокардиограммой (ЭКГ).

  Причины

  Многие вещи могут вызвать бигемину. К ним относятся:

  • Ваш семейный анамнез
  • Инфекция в вашем сердце или где-то еще в вашем теле
  • Вещи, которые бьют ваше сердце: кофеин, никотин, наркотики, такие как кокаин, и некоторые безрецептурные или травяные лекарства.
  • Слишком много или слишком мало электролитов (минералов, таких как калий и натрий) в крови
  • Заболевание щитовидной железы

  Некоторые сердечные заболевания также могут привести к бигеминии.Ишемическая болезнь сердца, при которой в артериях образуется восковая бляшка, которая блокирует кровоток к сердцу, может нарушить ритм вашего тикера. То же самое и с кардиомиопатией — заболеванием, при котором сердечная мышца увеличивается или становится утолщенной.

  Диагноз

  Ваш врач захочет выяснить, не вызывает ли ваша бигеминиия другая проблема со здоровьем. Они могут заказать тесты, которые проверят ваш уровень электролитов и насколько хорошо работает ваша щитовидная железа.

  Вас также могут попросить пройти холтеровское мониторирование или эхокардиограмму (ваш врач может называть это эхом).Оба этих теста используются для сбора дополнительной информации о том, как работает ваше сердце. Для теста Холтера вы будете носить небольшое устройство, обычно в течение дня или двух. Он отслеживает ритм вашего сердца. Эхо использует высокочастотные звуковые волны, чтобы сфотографировать ваше сердце. Иногда это называют ультразвуковым исследованием сердца.

  Ваш врач может также попросить вас пройти тест с физической нагрузкой. Это поможет им увидеть, усугубляет ли физическая активность вашу бигеминию. Во время теста вы будете кататься на велосипеде или бегать на беговой дорожке, пока врач отслеживает ваш сердечный ритм и артериальное давление.

  Лечение

  Ваш врач рассмотрит любую проблему, такую ​​как электролитный дисбаланс или гиперактивность щитовидной железы, которые могут вызывать бигеминию. Но если у вас нет никаких симптомов и ваше сердце работает должным образом, вам может не потребоваться лечение.

  Тем не менее, некоторые изменения в образе жизни могут предотвратить ухудшение или учащение ЖЭ. Поскольку тревога может вызвать учащение сердцебиения или его отклонение от нормы, найдите способ снизить уровень стресса. Попробуйте ежедневные упражнения, медитацию или йогу или поговорите о своих чувствах с кем-то, кому вы доверяете.Высыпайтесь, чтобы ваше тело оставалось сильным. Вам также следует избегать кофеина, алкоголя, курения и рекреационных наркотиков, поскольку все они могут усугубить ЖЭ. Возможно, вам будет проще записывать свои симптомы в дневнике, чтобы вы могли обнаружить другие триггеры.

  Если вы чувствуете головокружение, одышку или боль в груди, ваш врач может посоветовать вам принять бета-блокаторы (бета-адреноблокаторы). Этот тип лекарств снижает артериальное давление и заставляет сердце биться медленнее. Эти препараты часто назначают при аритмии, и они безопасны.Блокаторы кальциевых каналов или антиаритмические препараты, такие как амиодарон (кордарон, пацерон) или флекаинид (тамбокор), также могут быть прописаны вашим врачом.

  Если ваша бигеминия оказывает серьезное влияние на ваше сердце, вам может потребоваться абляция сердца. Для этого ваш врач пропишет вам лекарство, чтобы «поставить вас в тупик». Пока вы находитесь под седативным действием, врач вставит длинную эластичную трубку, называемую катетером, в вену в паху, а затем продет ее до сердца. Затем врач будет использовать тепло, лазер или сильный холод, посланные через трубку, чтобы разрушить ткань, вызывающую аномальное сердцебиение.Эта процедура проводится в больнице, но вы можете отправиться домой в тот же день.

  Преждевременные сокращения желудочков — AMBOSS

  Последнее обновление: 5 февраля 2021 г.

  Резюме

  Преждевременные сокращения желудочков (ЖЭ) — это дополнительные аномальные сердечные сокращения, вызванные эктопическими очагами внутри желудочков. ЖЭ очень распространены, и у большинства людей симптомы отсутствуют, но у некоторых пациентов могут наблюдаться такие симптомы, как головокружение или сердцебиение. Типичные результаты ЭКГ при ЖЭ включают широкие комплексы QRS, компенсаторные паузы и отклонение оси, и могут быть случайными или иметь согласованные паттерны, такие как двустишия или бигеминии.Большинству пациентов лечение не требуется. Однако с любым основным заболеванием, например миокардитом, нужно лечить соответствующим образом. Пациенты с частыми ЖЭ, вызывающими выраженные симптомы, должны получать антиаритмические препараты или, возможно, катетерную абляцию, поскольку они подвержены риску внезапной сердечной смерти.

  Этиология

  Ссылки: [1]

  Классификация

  • Мономорфный ПВХ: каждый ПВХ имеет одинаковую конфигурацию → идентичное происхождение
  • Полиморфный ПВХ: ПВХ имеют разные конфигурации → множественные очаги

  Ссылки: [1]

  Клинические особенности

  Ссылки: [1]

  Диагностика

  Если у пациента есть подозрение на ЖЭ → обследовать с помощью ЭКГ → в случае подтверждения исключить основное заболевание (например,g., эхокардиография, стресс-тест на беговой дорожке) с дополнительными процедурами

  Результаты ЭКГ

  • Общие характеристики ЭКГ
   • Продолжительность QRS ≥ 120 мс с блочной морфологией QRS
   • После ЖЭ часто следует компенсирующая пауза.
  • Может быть случайным или соответствовать определенному шаблону, включая:
   • Одинарный ПВХ
   • Куплет: два PVC в ряду
   • Триплет: три PVC в ряду
   • Бигеминии: одна экстрасистолия после каждого синусового удара
   • Тригеминия: одна экстрасистолия после каждых двух синусовых сокращений

  ЖЭ — частая случайная находка на рутинных ЭКГ.Их обнаружение не требует дальнейшего обследования у бессимптомных пациентов!

  Дополнительные процедуры

  Каталожные номера: [1]

  Лечение

  • Большинству пациентов лечение не требуется
  • Лечить любое основное заболевание (например, ИБС, миокардит)
  • Лечить только частые и значительно симптоматические ЖЭ

  Ссылки: [1]

  Ссылки

  1. Manolis AS.Желудочковые преждевременные сокращения. В: Сообщение TW, под ред. Дата обновления . Уолтем, Массачусетс: UpToDate. https://www.uptodate.com/contents/ventricular-premature-beats . Последнее обновление: 5 февраля 2016 г. Дата обращения: 27 декабря 2016 г.
  2. Герольд Г. Внутренняя медицина . Герольд Дж. ; 2014 г.

  Оценка воздействия частых желудочковых экстрасистол на левый желудочек с помощью спекл-трекинг-эхокардиографии в очевидно нормальном сердце

  Anatol J Cardiol.2016 Янв; 16 (1): 48–54.

  Ахмет Баруцу

  Кафедра кардиологии, Университет Чанаккале Онсекиз Март; Чанаккале — Турция

  Адем Беклер

  Кафедра кардиологии, Университет Чанаккале Онсекиз Март; Чанаккале — Турция

  Ахмет Темиз

  Кафедра кардиологии, Университет Чанаккале Онсекиз Март; Чанаккале — Турция

  Бахадыр Кырилмаз

  Кафедра кардиологии, Университет Чанаккале Онсекиз Март; Чанаккале — Турция

  Эмине Гази

  Кафедра кардиологии, Университет Чанаккале Онсекиз Март; Чанаккале — Турция

  Бурак Алтун

  Кафедра кардиологии, Университет Чанаккале Онсекиз Март; Чанаккале — Турция

  Семра Оздемир

  * Кафедра ядерной кардиологии, медицинский факультет, Университет Чанаккале Онсекиз Март; Чанаккале — Турция

  Фейза Улусой Аксу

  1 Кафедра кардиологии медицинского факультета Университета Медениет; Стамбул — Турция

  Кафедра кардиологии, Университет Чанаккале Онсекиз Март; Чанаккале — Турция

  * Кафедра ядерной кардиологии Медицинский факультет, Университет Чанаккале Онсекиз Март; Чанаккале — Турция

  1 Кафедра кардиологии медицинского факультета Университета Медениет; Стамбул- Турция

  Адрес для корреспонденции: Dr.Ахмет Баруцу, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, 17110-anakkale- Türkiye Телефон: +90 555719 70 36 Факс: +90 86 263 59 56 Эл. Турецкое общество кардиологов

  Эта работа находится под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

  Эта статья цитируется в других статьях в PMC.

  Abstract

  Цель:

  Нарушение функции левого желудочка (ЛЖ) из-за чрезмерной желудочковой экстрасистолии (СВЖ) происходит в течение длительного периода наблюдения.Было показано, что эхокардиография с отслеживанием спеклов (STE) превосходит традиционные методы оценки сердечных функций. Мы стремились использовать STE для раннего выявления дисфункции ЛЖ у пациентов с явно нормальным сердцем, у которых часто бывают СВЭ.

  Методы:

  Пятьдесят пять пациентов с частыми СВЭ были идентифицированы в соответствии с классификацией Лауна (степень 2; однофокальные более 30 раз за 1 час). Субъекты в возрасте от 22 до 60 лет с частыми СВЭ, обнаруженными в течение не менее 1 года, были включены в исследование в соответствии с критериями включения.Сорок пять субъектов с аналогичными демографическими характеристиками, но без СВИ, были включены в контрольную группу. Все участники были оценены STE.

  Результаты:

  Пятьдесят пять пациентов с частыми СВЗ (средний возраст 47 лет, диапазон 22-60 лет; 42,2% мужчин) и 45 пациентов контрольной группы (средний возраст 46 лет, диапазон 22-60 лет; 37,8% мужчины) были зачислен в исследование. Общая продольная деформация ЛЖ (GLS) была снижена у пациентов с частыми СВЭ (-18,41 ± 3,37 и -21,82 ± 2,43; p <0.001). Кроме того, общая окружная деформация ЛЖ была снижена у пациентов с частыми СВЭ (-16,83 ± 6,06, -20,51 ± 6,02; p <0,001). Частота и время воздействия СВЕ отрицательно коррелировали с GLS (r = -0,398, p <0,001; r = -0,191, p = 0,001, соответственно).

  Заключение:

  STE выявила снижение функций ЛЖ у пациентов с СВЭ. Это ухудшение увеличивалось с увеличением частоты и времени воздействия СВИ. Нарушение функции ЛЖ из-за чрезмерного СВЗ возникает в течение длительного периода наблюдения.STE может использоваться для раннего выявления дисфункции ЛЖ.

  Ключевые слова: желудочковая экстрасистолия, спекл-трекинг-эхокардиография, кардиомиопатия

  Введение

  Клиническое значение желудочковых экстрасистол (ЖВС) у пациентов без структурных сердечно-сосудистых заболеваний является спорным. Ранее СВЭ считалось доброкачественным заболеванием (1-3). Вопреки этим предыдущим результатам, более поздние исследования показали прогностическое значение частых СВЭ.Недавние клинические испытания показали, что частые СВЭ вызывают дисфункцию левого предсердия (ЛП) и левого желудочка (ЛЖ) (4–12). Обычная оценка функции ЛЖ, основанная на визуальной интерпретации, является субъективной и зависит от опыта. В этих исследованиях даже немного сниженная фракция выброса ЛЖ (ФВЛЖ) и немного увеличенный размер ЛЖ оставались в пределах нормы (4-10). Таким образом, бывает сложно определить время лечения. Эхокардиография с отслеживанием спеклов (STE) — это новый метод полуавтоматической оценки функции ЛЖ с упрощенной операционной процедурой и высокой воспроизводимостью; Было показано, что он превосходит традиционные методы оценки сердечных функций и прогнозирования сердечно-сосудистых исходов (13, 14).Мы стремились изучить влияние СВЕ на функцию ЛЖ и использовать элевацию элевации для раннего выявления дисфункции ЛЖ у пациентов с явно нормальным сердцем, у которых часто встречаются СВЭ. Это первое исследование, в котором оценивается влияние частых СВЭ на функцию ЛЖ с помощью элевации элевации.

  Методы

  Популяция исследования

  Исследование было одобрено этическим комитетом университета Чанаккале Онсекиз Март и соответствовало принципам, изложенным в Хельсинкской декларации. Все участники исследования дали информированное согласие.В это проспективное исследование в исследование были включены 55 последовательных пациентов с частыми СВЗ, которые были обнаружены в течение как минимум 1 года. Выявлены пациенты с частыми СВЭ (степень 2; унифокальные более 30 раз за 1 час по классификации Лауна), и в исследование были включены лица в возрасте 18-60 лет. Добровольцы (22-60 лет) с аналогичными демографическими характеристиками, но без СВИ были включены в контрольную группу. За всеми участниками наблюдали с помощью амбулаторной холтеровской ЭКГ с точки зрения VES и определяли среднесуточное количество VES.Субъектов оценивали, чтобы определить, соответствуют ли они критериям включения в исследование в амбулаторной клинике. Первоначально все участники прошли стандартное эхокардиографическое обследование. Критерии исключения включали пациентов с гипертрофией ЛЖ, фракцией выброса ЛЖ <55% или изменением фракционной площади правого желудочка <35% и пороком сердца. Кроме того, из этого исследования были исключены пациенты с артериальной гипертензией 2-3 степени (15), пациенты с неконтролируемой артериальной гипертензией, пациенты с диабетом, принимающие инсулин, а также пациенты с фибрилляцией предсердий или кардиомиопатиями в анамнезе.В исследование были включены пациенты с нормальными коронарными артериями (n = 12) по данным коронарной ангиографии или с нормальной перфузионной сцинтиграфией миокарда (n = 8) в течение последнего года. Другим участникам был проведен тест с нагрузкой на беговой дорожке, чтобы исключить ишемическую болезнь сердца. Пациенты с хроническими системными или воспалительными заболеваниями и любой формой злокачественных новообразований также были исключены из этого исследования. Бета-адреноблокаторы и блокаторы кальциевых каналов были отменены за 48 ч до включения в исследование.Пациенты, принимавшие амиодарон, были исключены из исследования из-за большой продолжительности действия.

  Стандартная эхокардиография

  Эхокардиографические исследования проводились с использованием высококачественного эхокардиографического устройства (Vivid 7, GE, США). Стандартные эхокардиографические исследования выполняли два кардиолога. Наше устройство для эхокардиографии было откалибровано для использования в международных исследованиях независимыми организациями (номер сертификата: B14091148). Измерения размеров ЛЖ и ЛП проводились в соответствии с текущими рекомендациями Европейского общества эхокардиографии (16).Индекс объема LA (LAVI) и LVEF измеряли с использованием модифицированного правила Симпсона для бипланов. Соотношение между пиковыми скоростями раннего (E) и позднего (A) диастолического наполнения ЛЖ и временем замедления волны E определяли с помощью стандартной допплеровской визуализации. Время открытия и закрытия митрального и аортального клапанов определялось с помощью импульсно-волнового доплеровского отслеживания митрального притока и оттока ЛЖ. Измеряли доплеровские параметры ткани боковой стенки и перегородки (E ’и A’). E / E ’рассчитывалось вручную. Особое внимание было уделено ограничению ткани миокарда и экстракардиальных структур, что позволило получить достаточно надежные данные для получения изображения в оттенках серого.

  Отслеживание спеклов

  Четыре апикальных изображения, апикальные изображения по длинной оси, двухкамерные и парастернальные изображения по короткой оси были получены с использованием стандартной двухмерной серой эхокардиографии для оценки отслеживания спеклов; они были выполнены во время задержки дыхания со стабильной записью ЭКГ. Оценка отслеживания пятен проводилась одним и тем же кардиологом. Были записаны и усреднены три последовательных сердечных сокращения. Если СВИ были частыми, измерения деформации ЛЖ выполнялись после двух ударов СВЭ.Частота кадров была отрегулирована от 60 до 120 кадров в секунду. Мы использовали метод автоматической функциональной визуализации. Интересующие области были очерчены вручную путем маркировки границ эндокарда на уровне митрального кольца и на вершине каждой цифровой петли; Поверхность эпикарда была создана с помощью программного обеспечения (EchoPac, версия 7.0.1 GE, США), так что была создана область интереса (ROI) (). При необходимости ROI корректировали вручную. После любой ручной настройки ROI был разделен на шесть сегментов.Каждый сегмент автоматически оценивался программой в соответствии с качеством изображения. Программное обеспечение определяло, можно ли считать качество отслеживания для каждого сегмента приемлемым. В настоящем исследовании использовались пиковые значения систолической деформации в 17-сегментной модели ЛЖ. Конечная систола определялась как закрытие аортального клапана в апикальной продольной оси. Затем результаты для всех трех плоскостей были объединены в единую краткую сводку, которая обеспечила глобальную продольную деформацию (GLS) (). Общая окружная деформация (GCS) измерялась в парастернальном разрезе по короткой оси.

  а, б. Оценка функции ЛЖ с помощью STE

  a-d. Измерение GLS и изображения LV

  Желудочковые эктопические сокращения

  Происхождение VES было проанализировано в соответствии с критериями ЭКГ. СВЭ с морфологией блокады левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ), нижней осью и трансверсией V3 считались происходящими от тракта оттока правого желудочка (RVOT). СВЭ с морфологией блока правой ножки пучка Гиса, нижней осью и трансверсией V3 считались происходящими от тракта оттока левого желудочка (LVOT).СВЕ с морфологией БЛНПГ, верхней осью и трансверсией V3 считались происходящими от верхушки правого желудочка (ПЖ).

  Статистический анализ

  Все анализы были выполнены с использованием статистического программного обеспечения SPSS 17.0 для Windows (SPSS, Inc., Чикаго, Иллинойс, США). Количественные переменные выражались в виде среднего значения ± стандартное отклонение или медианы (минимум – максимум), а качественные переменные выражались в процентах (%). Все измерения оценивались с помощью теста Колмогорова-Смирнова на нормальность.Сравнение параметрических значений между двумя группами проводилось с использованием U-критерия Манна-Уитни или критерия Стьюдента t . Категориальные переменные сравнивали с помощью критерия отношения правдоподобия χ 2 или точного критерия Фишера. Корреляционный анализ проводился с помощью теста Спирмена. Статистически значимым считали р <0,05.

  Результаты

  В нашем исследовании было 55 пациентов с частыми СВЭ и 45 пациентов контрольной группы. Общие характеристики были сходными между группами исследуемой популяции ().Среднесуточное количество СВИ составляло 2535 ударов в день (диапазон 706-8434), как определено 24-часовой амбулаторной записью ЭКГ. Средняя продолжительность воздействия СВЭ составила 3,4 года. Характеристики СВЭ у 55 пациентов были проанализированы в соответствии с критериями ЭКГ. У большинства наших пациентов (84,4%) СВЭ были вызваны RVOT. СВИ были вызваны ВОЛЖ у 11,1% пациентов. У 4,4% пациентов СВЭ имели происхождение от верхушки ПЖ. Параметры эхокардиографии сравнивали с контрольной группой. В частности, LAVI, конечный диастолический диаметр ЛЖ (LVEDd) и конечный систолический диаметр LV (LVESd) были выше в группе VESs (p = 0.001, p = 0,022 и p <0,001 соответственно). Другие параметры эхокардиографии и допплера были одинаковыми в обеих группах (). Средняя частота кадров в обеих группах составила 104 (80–120) при анализе отслеживания спеклов. GLS и GCS были значительно ниже в группе VES (-18,41 ± 3,37 и -21,82 ± 2,43, p <0,001 против -16,83 ± 6,06 и -20,51 ± 6,02, p <0,001, соответственно), как показано на рис. В корреляционном анализе GLS отрицательно коррелировал с количеством и временем воздействия VES (r = -0,398, p <0,001 и r = -0.191, p = 0,001 соответственно). Кроме того, частота VES положительно коррелировала с LAVI и LVEDd (r = 0,349, p = 0,001 и r = + 0,276, p = 0,010, соответственно), а коэффициенты вариабельности измерений между и внутри наблюдателя находились в диапазоне от 2,8% до 3,4. %.

  Таблица 1

  Общая характеристика исследуемой популяции

  4,01
  Переменные Группа СВЗ (n = 55) Контрольная группа (n = 45) P
  Средний возраст лет 47 (22-60) 46 (22-60) 0.880
  Мужской пол,% n 42,2 (19) 37,8 (17) 0,667
  ИМТ, кг / м 2 27,9 (16,8-43) 28,4 0,824
  BSA, м 2 1,95 (1,4-2,5) 1,90 (1,5-2,3) 0,556
  Гипертония,% n 18,1 (10) 168 905 8) 0,598
  Сахарный диабет,% n 12.7 (7) 10 (5) 0,535
  Курение,% n 18,1 (10) 18 (9) 0,788
  AHR, в минуту, в минуту 74 (50-90) 78 (51-90) 0,103
  САД, мм рт. Ст. 126 ± 8,6 124 ± 9,2 0,866
  ДАД, мм рт. 78 ± 7,5 77 ± 8,3 0,756
  AED СВЗ, лет Продолжительность СВЗ, лет 3.5 0 <0,001
  Лекарства (%)
  ACEI 17,2 17,89 0,898
  9077 9057 9057 9057 6,1 ARB 905 CCB 15,6 8,9 0,334
  BB 15,6 11,1 0,535
  HTCZ 13,3 15.6 0,764
  Характеристики ВЭБ исследуемой популяции
  RVOT 84,4 0 <0,001
  <0,001
  LVOT Вершина ПЖ 11,1 0 <0,001

  Таблица 2

  Параметры эхокардиографии и отслеживания спекл-трекинга исследуемой популяции

  8 (5-10) (0,05-0,18) ± 0,03 Таблица

  Корреляция между частотой СВЭ с деформацией и эхокардиографическими параметрами

  Переменные 905 n = 45) P
  LVEDd, мм 46.47 ± 4,3 45,3 ± 3,7 0,322
  LVESd, мм 30,6 (22-40) b28.02 (21-45) 0,021
  LVEF,% 63 ( 55-68) 65 (60-72) 0,102
  LVSWd, мм 7,4 (5-9) 7,5 (6-11) 0,650
  LWPWd, мм 8 (5-11) 0,358
  ИММЛЖ, г / м 2 79.9 (69-94) 79,6 (73-95) 0,353
  LAVI, мл / м 2 29 (17-57) 24 (10,9-54) 0,001
  Митраль E, см / с 0,83 ± 0,14 0,81 ± 0,13 0,700
  Митраль A, см / с 0,76 (0,48-1,0) 0,77 (0,54-1,04)77
  EDT, мс 198,92 ± 34,11 190,02 ± 33,17 0.122
  Митральное соотношение E / A 1,13 (0,79-1,56) 1,12 (0,69-1,69) 0,459
  E ‘см / с 0,11 (0,07-0,19) 0,256
  Перегородка A ‘см / с 0,10 (0,06-0,15) 0,10 (0,08-0,14) 0,507
  Боковой E’ см / с 0,12 ± 0,02 0,493
  Боковое A ‘см / с 0.11 (0,07-0,16) 0,12 (0,07-0,15) 0,471
  Отношение E / E– 7,54 ± 1,53 7,25 ± 1,51 0,421
  905 Параметры деформации GLS,% -18,41 ± 3,37 -21,82 ± 2,43 <0,001
  GCS,% -16,83 ± 6,06 -20,51 ± 6,02 <0,0082
  Переменные r P
  GLS -0.398 <0,001
  LAVI 0,349 0,001
  LVEDd 0,276 0,010

  Обсуждение этого левого репрезентативного исследования GC

  9000 в этом репрезентативном исследовании GC 9000 в этом левом исследовании. были снижены у пациентов с частыми СВЭ, а дисфункция ЛЖ коррелировала с частотой СВЭ. Увеличение левого желудочка из-за частых СВЭ было показано на обычной эхокардиографии (9, 10).Кроме того, улучшение размера левого желудочка после аблации СВЭ было показано в нескольких последующих исследованиях (17, 18). Подобно предыдущим исследованиям, проведенным с использованием традиционных методов (11, 12), мы обнаружили, что LVEDd, LVESd и LAVI были значительно увеличены у пациентов с частыми VES по сравнению с контрольной группой. Тем не менее, даже немного увеличенный размер ЛЖ, он все еще был в пределах нормы в нашем исследовании и в предыдущих исследованиях (11, 12). В дополнение к этим результатам мы показали снижение функции ЛЖ с помощью STE.С этой точки зрения, STE показала измененную сократительную способность ЛЖ, в то время как ФВЛЖ сохраняется (17-20). Недавние исследования показали, что частота СВЭ была предиктором дисфункции ЛЖ во время долгосрочных контрольных обследований (11). Ухудшение ФВЛЖ из-за чрезмерного СВЭ наблюдается при длительном наблюдении (11, 12). Эти данные свидетельствуют о том, что STE обнаруживает влияние СВЕ на функцию ЛЖ на ранней стадии.

  Межжелудочковая и внутрижелудочковая синхронизация нарушается при наличии СВЭ из-за их недоношенности и измененной активации желудочков, что может вызвать дисфункцию ЛЖ.Таким образом, гемодинамика ЛЖ может подвергаться отрицательному влиянию, вызывая нарушение систолической функции желудочков (21). Неясно, какие механизмы вызывают дисфункцию ЛЖ у пациентов с частым СВЭ; однако было предложено несколько механизмов, объясняющих ухудшение систолической функции ЛЖ. В нескольких исследованиях было высказано предположение, что может быть задействована кардиомиопатия, вызванная тахикардией (4, 8, 22-24), в то время как другие предполагают, что вовлечена кардиомиопатия, вызванная брадикардией, потому что каждая СВЗ не может производить эффективный сердечный выброс (3, 6, 17) .Помимо систолической дисфункции, диастолическая дисфункция также может возникать из-за нарушения релаксации, что может еще больше ухудшить функции ЛЖ (20). Некоторые авторы утверждали, что диссинхрония желудочков и повышенное потребление кислорода могут быть возможными патогенетическими механизмами (7). Альтернативно, одна теория предполагает, что RVOT VES меняет направление сокращения LV (25, 26). Кроме того, в экспериментах на животных было показано, что побочные эффекты СВЭ на функцию ЛЖ были вызваны эктопическими сокращениями (27-32). Кроме того, в экспериментальных исследованиях с собаками было выявлено явное повышение давления при измерениях внутрисердечного давления в обоих желудочках, выполненных с катетеризацией во время VES (2, 3).Аналогичным образом, мы обнаружили, что LAVI был выше в группе VES, чем в контрольной. Недавнее исследование показало, что СВЕ неблагоприятно влияют на функции ЛП из-за внутрижелудочковой диссинхронии (9). Мы также показали, что GLS и GCS LV нарушались после каждого VES () и что степень ухудшения была связана с частотой VES. Не существует очевидных пороговых значений относительно того, сколько СВЭС или как долго они воздействуют на развитие кардиомиопатии (5, 9, 12, 33). Снижение функции ЛЖ наблюдалось в течение длительного периода в клинических испытаниях на людях (11), в то время как оно было выявлено в короткие сроки в экспериментальных исследованиях на собаках (30, 31).

  а, б. Ухудшение деформации ЛЖ после VES (a), нормальная деформация LV после нормального сокращения у того же субъекта (b)

  STE — инструмент, используемый для поддержки принятия клинических решений путем полуавтоматической оценки функции LV с упрощенной операционной процедурой и высокой воспроизводимостью (34) . Кроме того, STE имеет низкую вариабельность внутри и между наблюдателями, а также преимущества, заключающиеся в том, что она не зависит от угла и не зависит от привязки и трансляционного движения ЛЖ (35, 36). Более того, недавнее исследование с 5-летним контрольным тестом показало, что GLS является лучшим предиктором сердечно-сосудистого исхода по сравнению с традиционными методами, включая LVEF или индекс движения стенки, и может стать оптимальным методом для оценки общего систолического давления LV. функция (37).Пороговое значение для прогнозирования сердечно-сосудистых исходов или дисфункции ЛЖ пока неясно (38). GLS оценивался путем мониторинга различных сердечно-сосудистых состояний, и были определены различные пороговые значения для прогнозирования сердечно-сосудистых исходов. Однако недавние исследования показали, что ранние измерения элевации элевации ST при сердечно-сосудистых заболеваниях можно использовать в качестве инструмента стратификации риска для дополнительного мониторинга (39–41).

  Ограничения исследования

  Численность исследуемой популяции была ограничена из-за строгих критериев включения и исключения.Это исследование было перекрестным, и его результаты иллюстрируют взаимосвязь. Тенденция VES может быть весьма изменчивой. Одновременная визуализация STE с долгосрочными записями ЭКГ может лучше определить эффекты VES. В дополнение к другим важным ограничениям нашего исследования является то, что точная продолжительность воздействия СВЕ не была известна, поэтому мы указали время воздействия СВЕ, по крайней мере, как 1 год. Совершенно очевидно, что существует необходимость в проспективном последующем исследовании.

  Заключение

  Мы обнаружили, что функция ЛЖ нарушалась после каждого VES, и степень ухудшения была связана с частотой VES.Необходимы долгосрочные последующие исследования, чтобы прояснить роль STE в прогнозировании дисфункции ЛЖ и клинических проявлений VES у этих пациентов. Мы предлагаем внимательно следить за пациентами с частыми СВЭ для определения дисфункции ЛЖ и чтобы элевация элевации легких давала полезную информацию о функции ЛЖ у пациентов с частыми СВЭ, но в остальном нормальным сердцем. STE превосходит традиционный метод. Кроме того, отслеживание спеклов более чувствительно и объективно благодаря полуавтоматическому методу.Более того, STE может использоваться для раннего выявления дисфункции ЛЖ у этих субъектов. Продолжительность воздействия и пороговые значения СВИ, которые могут вызвать дисфункцию ЛЖ, следует исследовать проспективно.

  Сноски

  Конфликт интересов: Не заявлено.

  Рецензирование: Проведено внешнее рецензирование.

  Авторские взносы: Concept — A.B .; Дизайн — А.Б., А.Беклер., А.Т., Б.К .; Надзор — А.Б., Э.Г., А.Беклер .; Сбор и / или обработка данных — A.T., B.K., B.A., A.Bekler; Анализ и / или интерпретация — E.G., A.B., B.K., B.A .; Литературный поиск — B.A., F.U.A., S.Ö .; Письмо — F.U.A., S.Ö., A.T., A.B .; Критический обзор — A.B., B.K., E.G., A.Bekler., F.U.A.

  Ссылки

  1. Кеннеди Х.Л., Уитлок Дж. А., Спраг М. К., Кеннеди Л. Дж., Бэкингем Т. А., Голдберг Р. Дж.. Долгосрочное наблюдение за бессимптомными здоровыми людьми с частой и сложной желудочковой эктопией. N Engl J Med. 1985; 312: 193–7.[PubMed] [Google Scholar] 2. Крейнфилд П.Ф., Шерлаг Б.Дж., Йе Б.К., Хоффман Б.Ф. Лечение острой сердечной недостаточности путем поддержания постекстрасистолической потенциации. Bull N Y Acad Med. 1964; 40: 903–13. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 3. Хоффман Б.Ф., Бартелстон Г.Дж., Шерлаг Б.Дж., Крейнфилд П.Ф. Влияние постекстрасистолической потенциации на нормальное и падающее сердце. Bull N Y Acad Med. 1965; 41: 498–534. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 4. Даффи Д.Ф., Шен В.К., Смит ХК. Подавление частых преждевременных сокращений желудочков и улучшение функции левого желудочка у пациентов с предполагаемой идиопатической дилатационной кардиомиопатией.Mayo Clin Proc. 1998. 73: 430–3. [PubMed] [Google Scholar] 5. Ярлагадда Р.К., Иваи С., Штейн К.М., Марковиц М.С., Шах Б.К., Чунг Дж. В. и др. Реверсирование кардиомиопатии у пациентов с повторяющейся мономорфной желудочковой эктопией, исходящей из тракта оттока правого желудочка. Тираж. 2005; 112: 1092–7. [PubMed] [Google Scholar] 6. Такемото М., Йошимура Х, Охба Й, Мацумото Й, Ямамото У, Мохри М. и др. Радиочастотная катетерная абляция преждевременных желудочковых комплексов из оттока правого желудочка улучшает дилатацию левого желудочка и клинический статус у пациентов без структурных заболеваний сердца.J Am Coll Cardiol. 2005; 45: 1259–65. [PubMed] [Google Scholar] 7. Богун Ф., Кроуфорд Т., Райх С., Коеллинг TM, Армстронг В., Гуд Е. и др. Радиочастотная абляция частых идиопатических преждевременных желудочковых комплексов: сравнение с контрольной группой без вмешательства. Сердечного ритма. 2007; 4: 863–7. [PubMed] [Google Scholar] 8. Секигучи Ю., Аонума К., Ямаути Ю., Обаяси Т., Нива А., Хачия Х. и др. Хронические гемодинамические эффекты после радиочастотной катетерной абляции частых мономорфных преждевременных сокращений желудочков.J Cardiovasc Electrophysiol. 2005; 16: 1057–63. [PubMed] [Google Scholar] 9. Баруцу А., Гази Е., Темиз А., Беклер А., Алтун Б., Кырилмаз Б. и др. Оценка параметров деформации левого предсердия у пациентов с частыми желудочковыми эктопическими сокращениями без структурных пороков сердца. Int J Cardiovasc Imaging. 2014; 30: 1027–36. [PubMed] [Google Scholar] 10. Баруцу А., Темиз А., Беклер А., Алтун Б., Кырилмаз Б., Аксу ФУ и др. Оценка риска аритмии с использованием параметров вариабельности сердечного ритма у пациентов с частыми желудочковыми эктопическими сокращениями без структурных пороков сердца.Стимуляция Clin Electrophysiol. 2014; 37: 1448–54. [PubMed] [Google Scholar] 11. Niwano S, Wakisaka Y, Niwano H, Fukaya H, Kurokawa S, Kiryu M и др. Прогностическое значение частых преждевременных сокращений желудочков, происходящих из тракта оттока желудочков, у пациентов с нормальной функцией левого желудочка. Сердце. 2009; 95: 1230–7. [PubMed] [Google Scholar] 12. Kanei Y, Friedman M, Ogawa N, Hanon S, Lam P, Schweitzer P. Частые преждевременные желудочковые комплексы, возникающие из тракта оттока правого желудочка, связаны с дисфункцией левого желудочка.Ann Noninvasive Electrocardiol. 2008; 13: 81–5. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 13. Рейснер С.А., Лысянский П., Агмон Ю., Мутлак Д., Лессик Дж., Фридман З. Глобальная продольная деформация: новый индекс систолической функции левого желудочка. J Am Soc Echocardiogr. 2004; 17: 630–3. [PubMed] [Google Scholar] 14. Абрахам Т.П., Димаано В.Л., Лян Х.Й. Роль тканевого допплера и деформационной эхокардиографии в современной клинической практике. Тираж. 2007; 116: 2597–609. [PubMed] [Google Scholar] 15. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redon J, Zanchetti A, Böhm M и др.Рекомендации ESH / ESC по лечению артериальной гипертензии, 2013 г .: Целевая группа по лечению артериальной гипертензии Европейского общества гипертонии (ESH) и Европейского общества кардиологов (ESC) Eur Heart J. 2013; 34: 2159– 219. [PubMed] [Google Scholar] 16. Lang RM, Bierig M, Devereux RB, Flachskampf FA, Foster E, Pellikka PA и др. Рекомендации по количественной оценке камеры: отчет Комитета по рекомендациям и стандартам Американского общества эхокардиографии и Группы по написанию количественной оценки камеры, разработанный совместно с Европейской ассоциацией эхокардиографии, филиалом Европейского общества кардиологов.J Am Soc Echocardiogr. 2005; 18: 1440–63. [PubMed] [Google Scholar] 17. Аккая М., Рукоз Х., Адабаг С., Бендитт Д.Г., Ананд И., Ли Дж. М. и др. Улучшение диастолической функции левого желудочка и обратное ремоделирование левого предсердия после катетерной аблации преждевременных желудочковых комплексов J Interv Card Electrophysiol. 2013; 38: 179–85. [PubMed] [Google Scholar] 18. Ким Й.Х., Пак С.М., Лим Х.Н., Пак Х.Н., Ким Ю.Х., Шим В.Дж. Хронические частые преждевременные желудочковые комплексы, исходящие из путей оттока правого и неправого желудочков.International Heart J. 2010; 51: 388–93. [PubMed] [Google Scholar] 19. Wijnmaalen AP, Delgado V, Schalij MJ, van Huls van Taxis CF, Holman ER, et al. Благоприятное влияние катетерной абляции на функцию левого и правого желудочков у пациентов с частыми преждевременными сокращениями желудочков и сохраненной фракцией выброса. Сердце. 2010; 96: 1275–80. [PubMed] [Google Scholar] 20. Лейтман М., Лысянский П., Сиденко С., Шир В., Пелег Е., Биненбаум М. и др. Двумерная деформация — новое программное обеспечение для количественной эхокардиографической оценки функции миокарда в реальном времени.J Am Soc Echocardiogr. 2004; 17: 1021–9. [PubMed] [Google Scholar] 21. Дельгадо В., Ипенбург К., ван Боммель Р.Дж., Топс Л.Ф., Моллема С.А., Марсан Н.А. и др. Оценка диссинхронии левого желудочка путем сравнения изображений деформации с отслеживанием спеклов между продольной, окружной и лучевой деформациями при сердечной ресинхронизирующей терапии. J Am Coll Cardiol. 2008; 51: 1944–52. [PubMed] [Google Scholar] 22. Эдвардсен Т., Хелле-Валле Т., Смисет О.А. Систолическая дисфункция при сердечной недостаточности с нормальной фракцией выброса: спекл-трековая эхокардиография.Prog Cardiovasc Dis. 2006; 49: 207–14. [PubMed] [Google Scholar] 23. Кеннеди HI, Пескармона JE, Бушар Р.Дж., Голдберг Р.Дж., Каралис Д.Г. Объективные доказательства скрытой дисфункции миокарда у пациентов с частой желудочковой эктопией без клинически выраженной болезни сердца. Am Heart J. 1982; 104: 57–65. [PubMed] [Google Scholar] 24. Гойал Р., Харви М., Дауд Э. Г., Бринкман К., Найт Б. П., Баху М. и др. Влияние интервала сцепления и длины цикла стимуляции на морфологию кардиостимулируемых желудочковых комплексов. Значение для картирования темпа.Тираж. 1996; 94: 2843–9. [PubMed] [Google Scholar] 25. Белхассен Б. Радиочастотная абляция доброкачественной экстрасистолии выводного тракта правого желудочка: терапия, которая нашла свое заболевание? J Am Coll Cardiol. 2005; 45: 1266–8. [PubMed] [Google Scholar] 26. Сираиси Х., Исибаши К., Урао Н., Цукамото М., Хёго М., Кейра Н. и др. Случай кардиомиопатии, вызванной преждевременными желудочковыми комплексами. Circ J. 2002; 66: 1065–7. [PubMed] [Google Scholar] 27. Van Oosterhout MF, Prinzen FW, Arts T, Schreuder JJ, Vanagt WY, Cleutjens JP, et al.Асинхронная электрическая активация вызывает асимметричную гипертрофию стенки левого желудочка. Тираж. 1998. 98: 588–95. [PubMed] [Google Scholar] 28. Ли М. А., Дэ М. В., Лангберг Дж. Дж., Гриффин Дж. К., Чин М. С., Финкбайнер В. Е. и др. Влияние длительной стимуляции верхушки правого желудочка на перфузию, иннервацию, функцию и гистологию левого желудочка. J Am Coll Cardiol. 1994; 24: 225–32. [PubMed] [Google Scholar] 29. Adomian GE, Beazell J. Миофибриллярные расстройства, вызванные в нормальном сердце хронической электрической стимуляцией.Am Heart J. 1986; 112: 79–83. [PubMed] [Google Scholar] 30. Акум Н.В., Даккаретт М., Васмунд С.Л., Хамдан М.Х. Животная модель кардиомиопатии, вызванной эктопией. Стимуляция Clin Electrophysiol. 2011; 34: 291–5. [PubMed] [Google Scholar] 31. Huizar JF, Kaszala K, Potfay J, Minisi AJ, Lesnefsky EJ, Abbate A, et al. Систолическая дисфункция левого желудочка, вызванная желудочковой эктопией: новая модель кардиомиопатии, вызванной преждевременным сокращением желудочков. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2011; 4: 543–9. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 32.Смит М.Л., Хамдан М.Х., Васмунд С.Л., Кнайп К.Ф., Джоглар Дж. А., Пейдж Р.Л. Высокочастотная желудочковая эктопия может повышать активность симпатических нервов у людей. Сердечного ритма. 2010; 7: 497–503. [PubMed] [Google Scholar] 33. Тайеб Дж. М., Мори П., Шах Д., Дюпарк А., Галинье М., Делэй М. и др. Лечение дилатационной кардиомиопатии путем устранения частых преждевременных сокращений левого или правого желудочка. J Interv Card Electrophysiol. 2007; 20: 9–13. [PubMed] [Google Scholar] 34. Belghitia H, Brette S, Lafitte S, Reant P, Picard F, Serri K и др.Автоматическая визуализация функции: новый независимый от оператора метод деформации для оценки функции левого желудочка. Arch Cardiovasc Dis. 2008; 101: 163–9. [PubMed] [Google Scholar] 35. Перк Г., Туник П.А., Кронзон И. Недопплеровская двухмерная визуализация деформации с помощью эхокардиографии: от технических соображений до клинических применений. J Am Soc Echocardiogr. 2007. 20: 234–43. [PubMed] [Google Scholar] 36. Dandel M, Lehmkuhl H, Knosalla C, Suramelashvili N, Hetzer R. Визуализация деформации и скорости деформации с помощью основных концепций и клинической применимости эхокардиографии.Curr Cardiol Rev.2009; 5: 133–48. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 37. Стэнтон Т., Леано Р., Марвик Т.Х. Прогнозирование смертности от всех причин в результате глобальной продольной деформации спеклов: сравнение с оценкой фракции выброса и движением стенки. Circ Cardiovasc Imaging. 2009; 2: 356–64. [PubMed] [Google Scholar] 38. Yingchoncharoen T, Agarwal S, Popovic ZB, Marwick TH. Нормальные пределы деформации левого желудочка: метаанализ. J Am Soc Echocardiogr. 2013; 26: 185–91. [PubMed] [Google Scholar] 39. Моллема С.А., Дельгадо В., Бертини М., Антони М.Л., Боерсма Э., Холман Э.Р. и др.Оценка жизнеспособности с помощью глобального продольного деформации левого желудочка позволяет прогнозировать восстановление функции левого желудочка после острого инфаркта миокарда. Circ Cardiovasc Imaging. 2010; 3: 15–23. [PubMed] [Google Scholar] 40. Ersbøll M, Valeur N, Mogensen UM, Andersen MJ, Møller JE, Velazquez EJ, et al. Прогнозирование общей смертности и госпитализаций от сердечной недостаточности из-за глобальной продольной деформации левого желудочка у пациентов с острым инфарктом миокарда и сохраненной фракцией выброса левого желудочка.J Am Coll Cardiol. 2013; 61: 2365–73. [PubMed] [Google Scholar] 41. Witkowski TG, Thomas JD, Debonnaire PJ, Delgado V, Hoke U, Ewe SH и др. Глобальная продольная деформация предсказывает дисфункцию левого желудочка после восстановления митрального клапана. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2013; 14: 69–76. [PubMed] [Google Scholar]

  Аберрантная желудочковая проводимость (аберрантность, аберрация) — ЭКГ и ЭХО

  Аберрантная проводимость не является механизмом аритмии; это нарушение желудочковой проводимости .Это обсуждается в этой главе, потому что это явление часто наблюдается во время аритмий. Как обсуждалось ранее, все сердечные клетки (проводящие клетки и сократительные клетки) должны быстро реполяризоваться, чтобы быть возбудимыми к моменту появления следующего потенциала действия. Если какой-либо компонент проводящей системы желудочков не реполяризовался к тому времени, когда следующий импульс достигнет желудочков, импульс будет там заблокирован. Продолжительность рефрактерного периода (обсуждается в главе 1, Основы электрофизиологии) зависит от частоты сердечных сокращений и быстро меняется с изменением частоты сердечных сокращений.Продолжительность рефрактерного периода сокращается по мере увеличения частоты сердечных сокращений и наоборот, то есть продолжительность рефрактерного периода увеличивается по мере уменьшения частоты сердечных сокращений. Отсюда следует, что длинные циклы (длинные интервалы RR) связаны с длинными рефрактерными периодами, а короткие интервалы RR имеют более короткий рефрактерный период. Аберрантная проводимость возникает, когда продолжительность сердечного цикла изменяется без компенсирующего изменения продолжительности рефрактерного периода. Это объясняется изменениями рефрактерности в системе Гиса-Пуркинье, связанными с изменениями интервала RR.

  На рисунке 1 показано преждевременное сердцебиение предсердий, вызывающее аберрантную желудочковую проводимость. Преждевременное сердцебиение — это просто дополнительное (неожиданное) сокращение, вызванное эктопическим очагом в предсердии. Импульс от преждевременного сокращения рано достигает системы Гиса-Пуркинье, в то время как некоторые волокна все еще остаются тугоплавкими. В этом случае ( Рисунок 1 ) он встречает рефрактерную правую ножку пучка Гиса, и поэтому импульс проводится с морфологией блокады правой ножки пучка Гиса. Это пример того, как изменение продолжительности сердечного цикла вызывает аберрацию.

  Рисунок 1. На рисунке показана наджелудочковая экстрасистолия (то есть преждевременный предсердный комплекс / сердцебиение), которая проводится с аберрацией. Наджелудочковый импульс достигает системы Гиса-Пуркинье, в то время как правая ветвь пучка Гиса все еще рефрактерна и, следовательно, блокирует импульс. Результирующий комплекс QRS имеет морфологию блока правой ножки пучка Гиса (паттерн rSR), что связано с аберрантной желудочковой проводимостью (аберрация, аберрантность).

  В клинической практике аберрации обычно наблюдаются у пациентов с фибрилляцией предсердий, поскольку у этих пациентов наблюдаются быстрые и нерегулярные ритмы с часто меняющимися интервалами RR.См. Рисунок 2 .

  Рисунок 2. Феномен Эшмана.

  Аберрантия может возникнуть в трех различных ситуациях, все из которых связаны с изменениями продолжительности сердечного цикла. Это следующие ситуации:

  • Преждевременная деполяризация желудочков: Как показано на рисунке 1, если предсердный импульс достигает желудочковой системы Гиса-Пуркинье слишком рано — пока проводящие волокна все еще рефрактерны — импульс может быть заблокирован. Это частая находка среди здоровых людей и людей с сердечными заболеваниями.Если такая аберрация возникает при нормальной частоте сердечных сокращений (<100 ударов в минуту), это, скорее всего, имеет морфологию блокады правой ножки пучка Гиса. Если аберрация возникает при более высокой частоте сердечных сокращений, более вероятно, что комплекс QRS будет иметь морфологию блока левой ножки пучка Гиса. Однако морфология блокады левой ножки пучка Гиса более распространена (независимо от частоты сердечных сокращений) среди людей с сердечными заболеваниями. Чередующаяся блокада (блокада правой и левой ножек пучка Гиса, чередующаяся от одного толчка к другому) встречается редко.
  • Феномен Эшмана : Этот тип аберрации возникает, когда интервал RR сначала удлиняется, а затем укорачивается.Первоначальное удлинение увеличивает продолжительность рефрактерного периода, и последующий ранний импульс, следовательно, встретит огнеупорные волокна. Таким образом, феномен Эшмана требует длинного интервала RR, за которым следует короткий интервал RR (, рис. 2, ). Эти аберрантно проводимые сокращения обычно имеют морфологию блокады правой ножки пучка Гиса.
  • Внезапное ускорение пульса : Если пульс внезапно ускоряется, ветви пучка могут не приспосабливаться (т.д) соответствующим образом сократить период рефрактерности. Аберрация может сохраняться, если частота сердечных сокращений стабилизируется на высокой частоте, но обычно она проходит, когда системе Гиса-Пуркинье удается адаптировать свой рефрактерный период. Если ускорение происходит при низкой частоте сердечных сокращений, аберрантно проводимое сокращение будет иметь морфологию правой ножки пучка Гиса. Если частота увеличивается при более высокой частоте сердечных сокращений, это, как правило, имеет морфологию блока левой ножки пучка Гиса.

  Дифференциация аберрации от преждевременных желудочковых комплексов

  Аберрантно проводимые сокращения трудно отличить от преждевременных желудочковых сокращений, но чаще всего их можно дифференцировать.На рис. , рис. 1 , зубец P виден перед аберрантно проведенным сокращением, и это гарантирует суправентрикулярное происхождение импульса и, следовательно, широкий комплекс QRS обусловлен аберрацией. Преждевременным желудочковым комплексам не предшествуют зубцы P (кроме случайности). Однако преждевременные желудочковые комплексы встречаются чаще, чем аберрантно проводимые сокращения. Аберрантно проводимые сокращения демонстрируют типичную морфологию блока ножек пучка Гиса, чего нет у преждевременных желудочковых комплексов. Аберрантно проведенные сокращения не сопровождаются полной компенсаторной паузой (обсуждается позже), которой являются преждевременные желудочковые сокращения.

  Leave a Comment

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *